Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση του NOMAD

  Να αποτιμήσω την αντιλήψη της κοινωνίας απέναντι σε μια πολιτική
  Να προτείνω βελτιώσεις στην υπάρχουσα νομοθεσία
  Να διερευνήσω εάν το δημόσιο αίσθημα μεταβάλλεται ως προς μια πολιτική (ως συνεπεία μίας εκστρατείας ενημέρωσης)
  Please enter one response per row
  Στον εντοπισμό των «ανερχόμενων» θεμάτων σε σχέση με μια πολιτική
  Στην ανάλυση της στάσης των πολιτών απέναντι σε προτεινόμενα μέτρα και πολιτικές
  Στην ανίχνευση τάσεων στο κοινωνικό σώμα (αναλόγως ηλικίας, φύλου, τόπου διαμονής, κτλ.)
  Στην αξιολόγηση της στήριξης μίας πολιτικής από το κοινωνικό σώμα
  Στην αποτίμηση των συνεπειών μιας πολιτικής για διαφορετικές κοινωνικές ομάδες
  Στον εντοπισμό των απόψεων που επηρεάζουν την κοινή γνώμη (digital opinion leaders)
  Please enter one response per row
  Δημογραφικά στοιχεία (ηλικία, φύλο, μορφωτικό επίπεδο, κ.τ.λ.)
  Πηγές των δεδομένων της δημόσιας συζήτησης (ιστοσελίδες, κοινωνικά δίκτυα, κ.τ.λ.)
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  Ο αριθμός πολιτών που εκφράζονται στο διαδίκτυο, είναι ικανός για τη διερεύνηση και η ανάλυση πληροφορίας σε θέματα συγκεκριμένης πολιτικής (π.χ. ενέργεια, οικονομία, υγεία)
  Οι αντιλήψεις που εκφράζονται στο διαδίκτυο είναι αντιπροσωπευτικές (ή, έστω, ενδεικτικές) των τάσεων και των απόψεων που επικρατούν στην κοινωνία ως σύνολο (και όχι, π.χ., εικόνα μιας τάξης πολιτών)
  Τα αποτελέσματα του crowdsourcing είναι υψηλής ποιότητας και μπορούν να συγκριθούν με την ανάλυση των ειδικών στα θέματα  υπό συζήτηση
  Η έκφραση των απόψεων στο δίκτυο σε θέματα πολιτικής είναι πραγματικά ανεξάρτητη, ανεπηρέαστη και μη χειραγωγήσιμη
  H σύνθεση των αποτελεσμάτων θα ήταν χρήσιμη στους υπεύθυνους για την χάραξη πολιτικής στον ενεργειακό τομέα
  H σύνθεση των αποτελεσμάτων θα ήταν χρήσιμη στους υπεύθυνους για την χάραξη πολιτικής σε οποιονδήποτε τομέα
  Please enter one response per row
  Αποτελεί μία νέα προσέγγιση στη διερεύνηση και αποτύπωση των επιχειρήμάτων που διατυπώνονται σε μία δημόσια συζήτηση
  Είναι συμβατή με τη διαδικασία χάραξης και εφαρμογής πολιτικής όπως εφαρμόζεται στον ευρωπαϊκό χώρο
  Είναι συμβατή με τις ανάγκες και τον τρόπο του σκεπτεσθαι και ενεργείν, των ανθρώπων που σχεδιάζουν και εφαρμόζουν πολιτικές
  Μπορεί να δοκιμαστεί πρώτα σε εφαρμογές μικρής κλιμακας, πριν υιοθετηθεί σε εφαρμογές μεγαλύτερης κλίμακας
  Please enter one response per row
  Το σύστημα γενικά είναι εύκολο στη χρήση
  Ήταν εύκολο να μάθω πως να χρησιμοποιώ την εφαρμογή
  Η γραφική διεπαφή της εφαρμογής είναι καλά σχεδιασμένη, σαφής και κατανοητή
  Ο χρόνος απόκρισης της εφαρμογής είναι αποδεκτός
  Please enter one response per row
  Να βλέπω και να επαναχρησιμοποιώ τα υπάρχοντα μοντέλα (domain & policy models)
  Να δημιουργώ νέα ή/και να διαχειρίζομαι τα υπάρχοντα μοντέλα (domain & policy models)
  Please enter one response per row
  Να εντοπίσω τα κύρια θέματα ενδιαφέροντος ως προς μια συγκεκριμένη πολιτική
  Να εντοπίσω το δημόσιο αίσθημα (θετικό ή αρνητικό) ως προς συγκεκριμένες πτυχές μιας πολιτικής
  Να εντοπίσω τις «τάσεις» και τις απόψεις των πολιτών σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους
  Να εντοπίσω τις «τάσεις» και τις απόψεις των πολιτών ανα δημογραφική ομάδα (ως προς φύλο, περιοχή, μόρφωση, ηλικία, κτλ.)
  Να ανιχνεύσω σημαντικές διαφοροποιήσεις  στο δημόσιο αίσθημα, σε σχέση με τον χρόνο, την περιοχή, την ηλικία κτλ.
  Να ερμηνεύσω / κατονοήσω τη γραφική ανάλυση και αναπαράσταση των αποτελεσμάτων
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question

  Γενικά στοιχεία

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
Request edit access