Request edit access
แบบสอบถามนักศึกษาเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจต่ออาจารย์ที่ปรึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
กรุณาเลือก ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
เพศ
ระดับ
ชั้นปีที่
ศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชา
Your answer
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจต่ออาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย ฯ
โปรดใช้เครื่องหมาย ลงในช่องผลการประเมินที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน (มากที่สุด=5, มาก=4, ปานกลาง=3, น้อย=2, น้อยที่สุด=1)
ด้านคุณลักษณะของอาจารย์ที่ปรึกษา
5
4
3
2
1
1 มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
2 มีความประพฤติที่เหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดี
3 มีความเป็นกันเองต่อนักศึกษา
4 มีการจัดเวลาให้นักศึกษาเข้าพบโดยแจ้งวัน เวลาว่างของอาจารย์ให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า
5 มีความมั่นคงทางอารมณ์
6 มีความเสียสละ
7 จริงในการช่วยเหลือนักศึกษา และมีการประสานงานกับผู้ปกครอง เมื่อนักศึกษามีปัญหาส่วนตัว
8 ดูแลเอาใจใส่นักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ
9 สามารถรับรู้ความรู้สึกของนักศึกษาได้
10 มีความเป็นประชาธิปไตย
11 มีเหตุผลและมีความสามารถช่วยแนะนำให้นักศึกษาแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง
12 สามารถเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ
บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา
ด้านงานวิชาการ
5
4
3
2
1
1 ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ
2 ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการชำระเงินค่าหน่วยกิต และเงินบำรุงการศึกษา
3 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกวิชาเรียน
4 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงรายวิชาเรียน
5 ให้คำแนะนำและช่วยวางแผนการเรียนของนักศึกษา
6 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแหล่งวิชาการที่นักศึกษาที่ควรเข้าไปศึกษาค้นคว้า
7 ให้ความรู้และความเข้าใจเรื่องระเบียบการวัดและการประเมินผล หรือการเรียนซ้ำ และการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
8 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเรียน การค้นคว้า การติดตามผลการเรียนของนักศึกษา
9 ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน เพื่อช่วยนักศึกษาในด้านการเรียน การติดตามผลการเรียน และให้คำปรึกษาเมื่อนักศึกษามีปัญหา
10 ให้คำแนะนำในการเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านสวัสดิการ
5
4
3
2
1
1 ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางตัวของนักศึกษา
2 ให้คำแนะนำ ชี้แนะเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัวของนักศึกษา
3 ให้คำปรึกษา แนะนำนักศึกษาในด้านการคบเพื่อน
4 ให้คำแนะนำในด้านความประพฤติ
5 ให้คำแนะนำและช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
6 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน
7 ให้คำแนะนำด้านการเงิน ทุนการศึกษา และกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
8 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแสวงหาแหล่งสวัสดิการ
9 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการหารายได้ระหว่างเรียน
10 ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนเลือกอาชีพ
11 ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
ด้านอื่น ๆ
5
4
3
2
1
1 มีการนัดพบนักศึกษาเป็นระยะเพื่อทราบและแก้ไขปัญหาต่างๆ
2 ชี้แจงเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษาทราบ
3 ติดตารางเวลา เพื่อให้นักศึกษาเข้าพบอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
4 จัดทำระเบียนสะสมของนักศึกษา
5 จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่ม
6 ให้ความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
7 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยฯ
8 ให้คำปรึกษาในด้านการลา การลาพักการเรียนของนักศึกษา
9 ว่ากล่าวตักเตือนนักศึกษาเมื่อทำผิดกฎระเบียบ
10 ให้คำรับรองนักศึกษาในกรณีต่าง ๆ
11 ติดตามผลการให้คำปรึกษาที่ทำไปแล้วอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms