Request edit access
2019_E - Library แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน กสทช.
วัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน กสทช.
และนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
(โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับความเป็นจริง)
ประจำเดือน *
Required
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
Your answer
1.1 เพศ *
1.2 อายุ *
1.3 อาชีพ *
1.4 วัตถุประสงค์ในการเข้าใช้บริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (เลือกได้เพียงข้อเดียว) *
1.5 ความถี่ในการเข้าใช้บริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ *
ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจการให้บริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ *
ดีมาก 5
ดี 4
ปานกลาง 3
พอใช้ 2
ปรับปรุง 1
2.1 ความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ
2.2 ความครบถ้วน สมบูรณ์ ของทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับบริการ
2.3 การให้บริการของเจ้าหน้าที่ (ความกระตือรือร้น ความสุขภาพอ่อนโยน การยิ้มแย้มแจ่มใส และการให้ความช่วยเหลือในการค้นหาข้อมูล)
2.4 สิ่งอำนวยความสะดวกของห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
2.5 ภาพรวมต่อการให้บริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน กสทช.
2.6 รับทราบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักงาน กสทช. ผ่านสื่อห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนที่ 3 : ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy