Request edit access
แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอาชีวะศึกษา
ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหรกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม กำลังดำเนินการภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอาชีวะศึกษา ปีการศึกษา 2558 เพื่อศึกษาถึงสภาพการมีงานทำ/ปัญหาหรืออุปสรรคในการทำงาน ตลอดจนความต้องการในการศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนครพนม และนำข้อมูลที่ได้ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน หารบริหารหลักสูตร ให้มีประสิทธิภาะมากยิ่งขึ้น

ในการนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหรกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม จึงใคร่ขอความร่วมมือจากจากผู้สำเร็จการศึกษาในการให้ข้อมูล ที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากท่านนั้น วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหรกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม จะทำการเก็บเป็นความลับและจะนำข้อมูลที่ได้มาประมวลผลและนำเสนอข้อมูลในภาพรวมเท่านั้น และโปรดตอบกลับมาภายใน 7 วันหลังจากที่ท่านได้รับแบบสอบถามนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหรกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม ขอขอบคุณผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ ในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้

แบบประเมินฉบับนี้แบ่งเป็น 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป โปรดกรอกข้อมูลลงในช่องว่าง และหรือ เขียน ทำเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยม
ตอนที่ 2 การสมัครและการทำงาน (สำหรับผู้มีงานทำแล้วหรือดำเนินธุรกิจอิสระ/เจ้าของธุรกิจ)
ตอนที่ 3 การสมัครงานและการทำงาน (สำหรับผู้ยังไม่ได้ทำงาน)
ตอนที่ 4 การศึกษาต่อ
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
โปรดกรอกข้อมูลลงในช่องว่าง หรือเลือกตัวเลือกที่ถูกต้อง
1.ชื่อสถาบันคณะ/วิทยาลัย
Your answer
2. ผู้ตอบแบบสอบถาม
3. ผู้สำเร็จการศึกษา ชื่อ-นามสกุล
Your answer
4. ระดับการศึกษา
5. สาขาวิชา
6. ที่อยู่ปัจจุบัน
Your answer
โทรศัพท์
Your answer
โทรสาร
Your answer
E-mail
Your answer
7. สภาพการทำงานปัจจุบัน
ตอนที่ 2 การสมัครงานและการทำงาน
สำหรับผู้มีงานทำแล้วหรือดำเนินธุรกิจอิสระ/เจ้าของธุรกิจ
8. ประเภทของงาน/ลักษณะหน่วยงานที่ทำในปัจจุบัน
9. ท่านคิดว่า ความรู้ ความสามารถด้านใดที่ช่วยให้ท่านได้งานทำ
10. ระยะเวลาที่ท่านทำงาน หลักจากสำเร็จการศึกษา เป็นระยะเวลา ปี/เดือน
Your answer
11. ชื่อตำแหน่งงานที่ทำ (โปรดระบุ)
Your answer
12. สถานที่ทำงานปัจจุบัน ชื่อหน่วยงาน
Your answer
ที่อยู่
Your answer
โทรศัพท์
Your answer
โทรสาร
Your answer
E-mail
Your answer
13. เงินเดือน หรือรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
14. ท่านมีความพึงพอใจ ต่องานที่ทำหรือไม่
ถ้าไม่พอใจ โปรดระบุสาเหตุ ที่สำคัญที่สุด 1 ข้อ ต่อไปนี้
15. หลังสำเร็จการศึกษาแล้ว ท่านได้ทำงาน ในระยะเวลาเท่าไร
16. ลักษณะงานที่ทำ ตรงกับสาขา ที่ท่านได้สำเร็จการศึกษาหรือไม่
17. ท่านสามารถนำความรู้จากสาขาวิชาที่รียนมาประยุกต์ใช้กับหน้าที่การงานที่ทำอยู่ ขณะนี้เพียงใด
18. ท่านมีความต้องการศึกษาต่อหรือไม่
โปรดระบุ ระดับการศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อ
สาขาวิชาที่ต้องการศึกษาต่อ
ตอนที่ 3 การสมัครงานและการทำงาน
สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ทำงานและมิได้ศึกษาต่อ
19. สาเหตุที่ยังไม่ได้ทำงาน โปรดระบุสาเหตุที่สำคัญ 1 ข้อ ต่อไปนี้
20. ท่านมีปัญหาในการหางานทำ หลังสำเจ็จการศึกษา หรือไม่
ถ้ามีปัญหา โปรดระบุสาเหตุ ที่สำคัญ 1 ข้อต่อไปนี้
21. ท่านมีความต้องการศึกษาต่อหรือไม่
ถ้าต้องการศึกษาต่อ โปรดระบุระดับการศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อ
สาขาวิชาที่ต้องการศึกษาต่อ
ตอนที่ 4 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาต่อ
22. ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่
Your answer
ระดับการศึกษา ที่กำลังศึกษาต่อ
23. สาขาวิชาที่กำลังศึกษาต่อ
24. ประเภทของสถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัย ที่กำลังศึกษาต่อ
25. สาเหตุที่ทำให้ท่าน ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ
26. ท่านมีปัญหาในการศึกษาต่อหรือไม่
ถ้ามีปัญหา โปรดระบุสาเหตุที่สำคัญ 1 ข้อ ต่อไปนี้
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ
27. ท่านคิดว่าในหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยนครพนม ควรเพิ่มรายวิชา หรือความรู้ใด ที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของท่าน ได้มากยิ่งขึ้น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
28. ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับหลักสูตรและสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา
Your answer
29. ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการเรียนการสอน
Your answer
30. ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
Your answer
ขอขอบคุณผู้สำเร็จการศึกษา ที่ให้ความร่วมมือ และเสียสละในการตอบแบบประเมินครั้งนี้
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms