Request edit access
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4
คำชี้แจง

แบบสอบถามนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 และนำไปปรับปรุงแผนฯให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
ที่มาของร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4

ร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 - 2566) มีกระบวนการจัดทำประกอบด้วย
(1) การรับฟังสภาพปัญหา/สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนจากพื้นที่ 4 ภูมิภาคและ กทม. ครอบคลุมจังหวัดทั่วประเทศ
(2) การศึกษาวิเคราะห์ประเด็นสำคัญของสิทธิมนุษยชนจากเอกสารทั้งภายในและภายนอกประเทศ
(3) การวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลจาก (1) และ (2) มายกร่างแผนฯ
(4) การวิพากษ์ร่างแผนฯ โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน จำนวนกว่า 50 คน นำมาปรับปรุงแก้ไข และนำไปรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน ทั้งการลงพื้นที่จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นใน 7 พื้นที่ทั่วประเทศ และการรับฟังความคิดเห็นทางออนไลน์
กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4
รูปแบบของแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4
เป็นแผนปฏิบัติการ ประกอบด้วยแผนรายด้าน 10 ด้าน และแผนรายกลุ่มเปราะบาง 12 กลุ่ม
>แผนรายด้าน ประกอบด้วย ด้านสาธารณสุข การศึกษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ที่อยู่อาศัย การขนส่ง ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ดิจิทัล) สิทธิชุมชน การเมืองการปกครอง และด้านกระบวนการยุติธรรม
>แผนรายกลุ่มเปราะบาง ประกอบด้วย กลุ่มเด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย (ติดเชื้อ HIV /ผู้เสพยา) กลุ่มชาติพันธ์/คนไร้รัฐ/ไร้ที่พึ่ง กลุ่มหลากหลายทางเพศ นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ผู้ต้องหา/ผู้ต้องขัง ผู้พ้นโทษ ผู้เสียหาย/ผู้ตกเป็นเหยื่อ และกลุ่มเกษตรกร/แรงงาน

เป้าหมายของแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4
เป็นสังคมที่ส่งเสริม สิทธิ เสรีภาพ และความเท่าเทียม โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนอย่างบูรณาการทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจและประชาสังคม เพื่อนำไปสู่สังคมที่พัฒนาอย่างยั่งยืน
กลไกการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4
ประกอบด้วย
- การกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ
- การจัดตั้งคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนฯ
- การใช้กระบวนการธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ร่วมกันเป็นตัวขับเคลื่อน
สามารถอ่านร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ซึ่งเป็นฉบับประกอบการวิพากษ์ (ฉบับเต็ม) ได้ที่ https://goo.gl/jjwusz
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service