Request edit access
แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ วิปัสสนาไทย (www.vipassanathai.org)
ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการเว๊บไซต์ Vipassanathai เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งความคิดเห็นของท่านถือเป็นความลับจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูล
ส่วนที่ 1 คำถามทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลนี้จะถูกเก็บเป็นความลับเฉพาะ กรุณาตอบให้ตรงกับความเป็นจริงที่สุด
1. เพศ *
2. อายุ *
3. สถานภาพ *
4.ระดับการศึกษา *
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์มากน้อยเพียงใด
โปรดอ่านข้อความอย่างละเอียด และกดปุ่มเลือกในช่องระดับที่เป็นความจริงหรือใกล้เคียงตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดในแต่ละหัวข้อ โดยพิจารณาเกณฑ์ของแต่ละระดับ ดังนี้
5 ตรงกับ ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
4 ตรงกับ ระดับความพึงพอใจมาก
3 ตรงกับ ระดับความพึงพอใจปานกลาง
2 ตรงกับ ระดับความพึงพอใจน้อย
1 ตรงกับ ระดับความพึงพอใจที่สุด/ควรปรับปรุง
2.1 ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ (Design) *
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด/ปรับปรุง
1. ความสวยงาม ความทันสมัย น่าสนใจของหน้าโฮมเพจ
2. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
3. สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม
4. เมนูง่ายต่อการใช้งาน
5. สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน
6. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงาม
7. ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกันและสามารถสื่อความหมายได้
8. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการออกแบบเว็บไซต์ในระดับใด
2.2 ด้านคุณภาพของเนื้อหา (Content) *
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
1. ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์
2. ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่น
3. ความรวดเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูล
4. ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
5. ความเหมาะสมของข้อมูลภายในเว็บไซต์
6. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในคุณภาพของเนื้อหาระดับใด
2.3 ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวม *
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
1.ความพึงพอใจโดยภาพรวมเว็บไซต์
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ อื่นๆ ที่ต้องการให้มีการปรับปรุงและพัฒนา
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. Report Abuse