ข้อเสนอแนะ / คำติชม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ 1579,
โทรศัพท์ 02-2885511

    ข้อเสนอแนะ'

    ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้งานเว็บไซต์ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ทางผู้ใช้งานต้องการสื่อสารกับทาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ข้าพเจ้ารับรองว่าได้อ่านข้อความข้างต้นพร้อมปฏิบัติตามและจะให้ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วน

    Captionless Image
Request edit access