Request edit access
Inschrijf formulier BC-ONI
Voorletter(s) *
Your answer
Voornaam *
Your answer
Achternaam (Family name) *
Your answer
Adres *
Your answer
Huisnummer *
Your answer
Postcode *
Your answer
Woonplaats *
Your answer
Geslacht *
Geboorte datum *
MM
/
DD
/
YYYY
Telefoonnummer *
Your answer
Email adres *
Your answer
Soort lidmaatschap *
Ik betaal de contributie via automatische incasso op IBAN: NL 88 INGB 0003577833 t.n.v. de penningmeester van BC ONI te Leeuwarden. En machtig hierbij de penningmeester om het verschuldigde bedrag van mijn rekening af te schrijven (wanneer geen automatische incasso kan plaats vinden, kunnen er administratie. kosten in rekening worden gebracht.) Bij geen automatische incasso wordt het kwartaal bedrag met € 5 verhoogd
Sponsorkaart leden mogen desgewenst het verschuldigde bedrag zelf overschrijven. Vul dan bij het bankrekening nummer NL 123456 in. U dient dan zelf € 45,= over te schrijven naar: NL 88 INGB 0003577833

Bankrekening nummer (iban nr) *
Your answer
Datum *
MM
/
DD
/
YYYY
Wanneer u besluit om de club te verlaten, dient u dit 1 maand voor dat het kwartaal begint schriftelijk en/of via E-Mail op te zeggen. penningmeester@bconi.nl

Huishoudelijke regels: graag helpen bij opzetten c.q. opruimen van netten / na één jaar lidmaatschap mee helpen bij het indelen van het planbord /schoenen met zwarte zolen is niet toegestaan / het bestuur is niet aansprakelijk voor diefstal kleding, waardevolle spullen

PRIVACY VERKLARING BC-ONI

BC-ONI Leeuwarden, gevestigd aan:
Siebe Schootstrastraat 54
8923 GH Leeuwarden,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Badminton vereniging Oni (Ontspanning na Inspanning)
Kwekerijstraat 4
8933 GA Leeuwarden 0655708373
Kamer van Koophandel nummer: 40001136

Persoonsgegevens die wij verwerken
BC-ONI verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 Voor- en achternaam
 Geslacht
 Geboortedatum
 Adresgegevens
 Telefoonnummer
 E-mailadres
 Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

 Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Penningmeester@bconi.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
BC-ONI verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 Het verzamelen van N.A.W gegevens voor leden administratie
 Het afhandelen van uw betaling
 U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 Foto’s en/of video beelden met of zonder geluid van activiteiten van de vereniging.

Geautomatiseerde besluitvorming:

 BC-ONI neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om
besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BC-ONI) tussen zit.

BC-ONI
Gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 Davilex Club (voor het verzamelen van N.A.W gegevens).
 Outlook 365 (Versturen en verzamelen e-mail).
 Cashflow 5 (invers) (verzamelen en beheren financiën).
 Ibanc Pay en collect control (afhandeling van incasso’s (ING Bank))
 F-Secure (beveiliging en versleuteld versturen van gegevens)
 De verwachte gevolgen voor betrokkene zijn nihil

Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren:
 BC-ONI bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:
 BC-ONI verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 BC-ONI zal nooit uw gegevens verstrekken aan andere leden en/of vrijgeven voor marketingdoeleinden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
 BC-ONI gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
 U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BC-ONI en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Penningmeester@bconi.nl.

 Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
 We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek. BC-ONI wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

 BC-ONI neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op of via Penningmeester@bconi.nl

Wijzigingen privacy verklaring:

 Het bestuur van Badminton Vereniging Ontspanning na Inspanning behoud zich het recht voor tot het jaarlijks wijzigen van deze privacy verklaring. In geval van wijzigingen zullen de leden van deze wijzigingen op de hoogte worden gebracht.


Bestuur, BC-ONI Leeuwarden


Digitale Ondertekening *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service