Request edit access
Kancelarijsko poslovanje, samoprocjena znanja
Poštovani,

Kviz pitanja iz oblasti Kancelarijskog poslovanja sačinjena su u cilju samoprocjene ili nadogradnje već postojećeg znanja. Sadržaj kviza nudi pitanja sa ponuđenim opcijskim odgovorima i isti je sačinjen iz raznih izvora. Rezultati koje postignete u radu nemaju nikavu pravnu vrijednost. Ovaj dio naše web stranice služi samo kao pomoć kandidatima za unapređenje znanja iz predmetne oblasti i predstavlja dio Uvodnog programa obuke za rad u organima državne službe
https://www.adsfbih.gov.ba/Content/DownloadAttachment?id=74f8b055-4c70-4a39-a668-49ced849e744

Pitanja iz kviza nisu pitanja iz Baze podataka ADSFBIH iz koje se elektronski generišu testovi za polaganje Ispita općeg znanja.

Želimo Vam dosta uspjeha u učenju!
1. Svaki pisani sastav kojim se pokreće, dopunjuje, mijenja, prekida ili završava neka službena radnja organa uprave ili službe za upravu je: *
0 points
2. Organi uprave ili službe za upravu koji u svom radu imaju manji broj predmeta i akata u toku godine, mogu jednu knjigu upisnika, odnosno djelovodnika, voditi za sve predmete i akte svih klasifikacijskih oznaka iz svoje nadležnosti. *
0 points
3. Listu kategorija registraturskog materijala s rokovima čuvanja donosi: *
0 points
4. Službenik koji prima poštu neposredno od stranke, ukoliko utvrdi da je podnesak netaksiran ili nedovoljno taksiran, a podliježe plaćanju takse: *
0 points
5. U slučaju da organ uprave ili služba za upravu nije nadležan za primanje akta (podneska) stranku treba na to upozoriti i uputiti je da se obrati nadležnom organu. Na ponovljeni zahtjev stranke da se njen akt (podnesak) primi, službenik: *
0 points
6. Pošiljke primljene u vezi s licitacijom, natječajima i slično se: *
0 points
7. Pošta primljena na ime određenog službenika, zaposlenog u organu uprave ili službi za upravu, uručuje se neotvorena tom službeniku. Ako taj službenik nakon otvaranja pošiljke utvrdi da pošiljka predstavlja službeni akt upućen organu uprave ili službi za upravu, dužan je taj akt vratiti pisarnici radi evidentiranja u roku od: *
0 points
8. Prilikom signiranja pošte vrši se na način što se svaki akti i predmet, poslije otvaranja i pregledanja, na prvoj stranici akta, odnosno predmeta, u desnom gornjem uglu upisuje se: *
0 points
9.Otisak prijemnog štambilja stavlja se na: *
0 points
10. U omot označen crvenom bojom ulažu se: *
0 points
11.Postupak kada se svi akti i prilozi koji se odnose na isti predmet stavljaju u omot predmeta na koji se odnose se zove: *
0 points
12.Ako se pod podnesenom podnesku stranke ne može donijeti i dostaviti rješenje u roku predviđenom u Zakonu o upravnom postupku, službenik koji je ovlašten za rješavanje predmeta obavezno o tome mora pismeno obavijestiti stranku, pri ćemu se iznose razlozi za takvo postupanje i daje pravna pouka. Ovo obavještenje se izdaje *
0 points
13. Pomoćni dijelovi akta su: *
0 points
14. Rokovnik predmeta ima: *
0 points
15. Ako predmetu koji je stavljen u arhivu treba radi združivanja (kompletiranja) priključiti akte primljene poslije njegovog arhiviranja, taj predmet izdaje i nakon združivanja vraća u arhivu: *
0 points
16. Kancelarijsko poslovanje u organima uprave i službi za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine regulirano je: *
0 points
17. Uredbu o kancelarijskom poslovanju u organima uprave i službi za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine, donio je: *
0 points
18. Organi uprave i službe za upravu u okviru kancelarijskog poslovanja vode: *
0 points
19. Koji su osnovni dijelovi službenog akta (službenog dopisa) organa uprave, odnosno službe za upravu? *
0 points
20. Rukovodilac organa ili službe može ovlastiti određenog državnog službenika da može vršiti otvaranje i pregledanje pošte *
0 points
21. Ko otvara povjerljivu i strogo povjerljivu poštu primljenu van radnog vremena i u dane kada se ne radi *
0 points
22. U smislu Uputstva u vršenju kancelarijskog poslovanja u organima uprave i službama za upravu Federacije BiH: primanje, otvaranje, pregledanje i raspoređivanje pošte, odnosno akata, zavođenje akata, združivanje akata, dostavljanje predmeta i akata u rad, rad s aktima, razvođenje predmeta i akata, rokovnik predmeta, otpremanje pošte i stavljanje predmeta i akata u arhivu (arhiviranje) i njihovo čuvanje obavlja se u: *
0 points
23. U djelovodnik predmeta i akata upisuju se: *
0 points
24. U vezi s čuvanjem i korištenjem arhiviranih predmeta iz oblasti odbrane i unutrašnjih poslova, primjenjuju se propisi o: *
0 points
25. Klasifikacijske oznake u kancelarijskom poslovanju obuhvataju brojeve od: *
0 points
26. Ako u podnesku stranke nema priloga navedenih u tekstu, nema adrese stranke i sl.), službenik ovlašten za prijem pošte ukazat će stranci na te nedostatke i objasnit će joj kako da ih otkloni. Ako stranka i pored upozorenja zahtijeva da se akt (podnesak) primi, službenik će: *
0 points
27. Prilikom primanja pošte od drugog organa uprave odnosno službe za upravu ili pravne osobe, koju ovi dostavljaju putem dostavljača (kurira), potvrđuje se prijem:stavljanjem datuma i čitkog potpisa u dostavnoj knjizi ili na dostavnici ili povratnici ili na kopiji akta čiji se orginal prima. Pečat organa uprave i službe za upravu se u dostavnoj knjizi: *
0 points
28. Otvaranje i pregledanje cjelokupne službene pošte (obična, povjerljiva i strogo povjerljiva, vrijednosne pošiljke i dr), organa uprave ili službe za upravu vrši, po pravilu: *
0 points
29. Ako se nakon otvaranja pošte utvrdi da postoje određeni nedostaci (nema adrese, priloga i dr.), te nedostatke treba: *
0 points
30. Ako se zbog velikog broja primljenih akata ili iz drugih opravdanih razloga akti ne mogu zavesti istog dana kada su primljeni, zavest će se najkasnije: *
0 points
31. U omot označen zelenom bojom ulažu se: *
0 points
32. Naknadno primljeni akt koji se odnosi na predmet koji se već nalazi u organizacionoj jedinici odnosno kod službenika u radu dostavlja se: *
0 points
33. Kada ovlašteni službenik pisarnice akte i predmete dostaviti u rad nadležnim organizacionim jedinicama odnosno službenicima zaduženim za prijem pošte u rad, kada nema organizacionih jedinica to čini putem: *
0 points
34. Osnovni dijelovi akta su: *
0 points
35. Službenik ovlašten za rješavanje predmeta i akata dužan je sve riješene predmete i akte vratiti pisarnici putem: *
0 points
36. Završeni predmeti i akti sređuju se u arhivi tako što se slažu: *
0 points
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service