Request edit access
แบบสอบถามความพึงพอใจ งานดูแลและบำรุงระบบคอมพิวเตอร์สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
(โปรดเลือกคำตอบให้ตรงตามความเป็นจริงของท่านมากที่สุด)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ *
2. สถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม *
3. หน่วยงาน *
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการให้บริการของงานดูแลและบำรุงระบบคอมพิวเตอร์
1. ด้านกระบวกการการทำงาน/ขั้นตอนการให้บริการ *
5
4
3
2
1
1.1 มีขั้นตอนการให้บริการต่างๆของงานดูแลและบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ชัดเจน และถูกต้อง
1.2 มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการบริการให้เห็นชัดเจนผ่านสื่อต่างๆ
1.3 ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
5
4
3
2
1
2.1 เจ้าหน้าที่สามารถให้คำแนะนำได้อย่างถูกต้อง และตรงความต้องการ
2.2 เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น สุภาพ และเต็มใจให้บริการ
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
5
4
3
2
1
3.1 มีช่องทางการติดต่อสอบถามและรับข้อเสนอแนะความคิดเห็นของผู้รับบริการ เช่น โทรศัพท์ อีเมล์ และ social media
3.2 เว็บไซต์มีความสวยงาม ทันสมัย และน่าสนใจ
3.3 การจัดวางรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
3.4 เว็บไซต์มีขนาดและรูปแบบของตัวอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงาม
3.5 สีที่ใช้ในเว็บไซต์สวยงามและสบายตา
3.6 มีช่องทางตรวจสอบสถานะการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บไซต์
3.7 สถานที่ให้บริการมีความสะอาด
4. ด้านคุณภาพในการให้บริการ *
5
4
3
2
1
4.1 เว็บไซต์มีข้อมูลงานดูแลและบำรุงระบบคอมพิวเตอร์เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้ เช่น ข้อมูลเจ้าหน้าที่ ช่องทางการติดต่อ ความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
4.2 ข้อมูลในเว็บไซต์มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ
4.3 ได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ตรงตามความต้องการ
5. ด้านระบบสารสนเทศของหน่วยงาน *
5
4
3
2
1
5.1 ความสะดวกในการเข้าถึงเว็บไซต์จากอุปกรณ์ เช่น มือถือ แทปเล็ต หรือเครื่องคอมพิวเตอร์
5.2 เว็บไซต์สามารถเข้าใช้งานได้ตลอดเวลา
5.3 ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการบริการงานดูแลและบำรุงระบบคอมพิวเตอร์
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Chiang Mai Rajabhat University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms