Request edit access
ระบบจอง/ขอใช้บริการยืมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกด้านการจราจรอบต.ศรีเมืองชุม

นายพัฒนะพงศ์ ลาพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในงานขอใช้บริการยืมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกด้านการจราจร
ได้แก่
1. กรวยจราจร/กระบองไฟ/แผงเหล็ก
2. เต็นท์ ทรงจั่ว ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร สีน้ำเงิน

โดยเปิดให้มีระบบรับจองผ่านทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ท่านสามารถตรวจสอบผลการจองของท่านได้ภายใน 2 วันทำการ

เงื่อนไขการใช้บริการ :
1. ต้องเป็นส่วนราชการ
2. ต้องเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ โดยมิได้แสวงหาผลประโยชน์
3. ต้องเป็นในรูปแบบที่นำไปใช้ประโยชน์เพื่อสาธารณะ เช่น ในนามคณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นต้น

โปรดระบุข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และรายละเอียดในการจองให้ครบถ้วน เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับ
เงื่อนไขการให้บริการ :
1. ให้บริการเฉพาะในพื้นที่ตำบลศรีเมืองชุมเท่านั้น
2. ต้องจองล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน ก่อนวันใช้งานจริง (ยกเว้นงานฌาปนกิจ) เนื่องจากอุปกรณ์อาจติดงาน/กิจกรรมของอบต.ฯ

4. ควรตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องชัดเจน ก่อนกดปุ่ม "ส่ง" หากมีข้อผิดพลาด กรุณาทำการจองใหม่อีกครั้ง ทางเจ้าหน้าที่จะใช้ข้อมูลครั้งล่าสุดในการจัดคิวงาน
5. เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อเจ้าหน้าที่จัดคิว โทร. 053-668469ต่ อ 11
6. เจ้าหน้าที่ควบคุมงานกางเต็นท์ คุณเกรียงไกร ปานกลางใจ โทร. 084-1724048
ชื่อ - นามสกุล * *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ (โปรดระบุให้ถูกต้อง) * *
Your answer
e-mail * *
Your answer
จำนวนอุปกรณ์ที่ต้องการ * *
ใช้สำหรับงาน (โปรดระบุ) * *
จำนวนวันที่ใช้ * *
Required
ระบุวันสิ้นสุดการใช้ *
MM
/
DD
/
YYYY
สถานที่ใช้(โปรดระบุบ้านเลขที่ ซอย ชื่อหมู่บ้านให้ชัดเจน) *
Your answer
รายละเอียดเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy