Request edit access
การติดตามและประเมินผลผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร ประจำปี งป. ๖๐ (สำหรับผู้บังคับบัญชา)
คำชี้แจง :
๑. โรงเรียนนายเรือกำลังดำเนินการติดตามและประเมินผลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร ประจำปี งป.๖๐ โดยขอความร่วมมือจากผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้สำเร็จการฝึกอบรม ซึ่งเป็นคนใกล้ชิดและมอบหมายงานให้ปฏิบัติได้กรุณาประเมินผู้สำเร็จการฝึกอบรมฯ ภายใต้การบังคับบัญชาของท่าน เพื่อประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาการฝึกอบรมของโรงเรียนนายเรือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒. ผู้บังคับบัญชาที่มีผู้สำเร็จการฝึกอบรมอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาหลายคน ขอความกรุณาประเมินครั้งละหนึ่งคนจนครบทุกคน
๓. แบบสอบถามประกอบด้วย ๓ ตอน ได้แก่ ๑) สถานภาพผู้บังคับบัญชา ๒) การประเมินคุณภาพผู้สำเร็จการฝึกอบรมฯ และ ๓) ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาผู้สำเร็จการฝึกอบรมฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ตอนที่ ๑
สถานภาพผู้บังคับบัญชา
๑. เพศ
๒. ชั้นยศ
๓. ผู้สำเร็จการฝึกอบรมฯ (ผู้ใต้บังคับบัญชาที่สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร)
๔. พรรค - เหล่า
๕. ตำแหน่ง
๖. สังกัด/หน่วย
๗. ระดับการศึกษาสูงสุด
๘. ประสบการณ์ทำงาน
๙. ท่านได้รับมอบหมายให้ประเมินผู้สำเร็จการฝึกอบรมฯ ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms