Request edit access
Enquesta a Productors de Terres de l'Ebre
Calculem que pot trigar fins a 15 minuts en completar el qüestionari.

Agraïm la vostra participació en omplir el següent qüestionari per analitzar la producció d'aliments a Terres de l'Ebre, establir les dificultats comercials, els millors canals de comercialització, etc.
Nom del productor i de l'explotació *
Your answer
Municipi d'ubicació *
Your answer
Contacte: mail o telèfon
Li farem arribar els resultats de l'enquesta
Your answer
Superfície de la finca o finques (indiqui la superfície total i per cultiu: horta, fruita, cítrics, forest, prats, etc.)
Your answer
Quin és el tipus de maneig? (pot elegir varies opcions) *
Required
Si ha marcat "Altre", quin?
Your answer
Quins productes fa? I quin és el principal?
Marqui tots els cultius que fa, després només el principal en nombre i finalment el que té més rendiment
Marqui si en fa/té
Marqui el principal en número (hectàrees o animals)
Marqui el principal en volum (kilos o litres)
Horta
Fruita
Cítrics
Fruita seca
Arròs
Vinya
Oliveres
Vacú de carn
Vacú de llet
Ovi-cabrum per carn
Ovi-cabrum per llet
Aviram o conills
Porcí de cria
Porcí d'engreix
Porcí en cicle tancat
Forest
Altres: tofona, bolets, etc.
Fa elaborats? Quins i en quin volum? *
Your answer
Quants treballadors té? Quants són del nucli familiar i quants són assalariats, a temps complert o a temps parcial? *
Your answer
Quin és el volum de facturació anual? (aproximat)
Marqui l'interval que correspongui
Inferior a 50.000 euros
Entre 50.000 i 100.000 euros
Entre 100.000 i 300.000 euros
Més de 300.000 euros
Fa venda de productes? *
Si ha respost "Sí", quins productes vostres ven i en quin volum? i productes d'altres (indiqui també quins productes són)?
Your answer
Si ven productes d'altres productors, marqui si representa menys o més del 50% de les vostres vendes
Quins canals de venda utilitza? (pot elegir varies opcions)
Marqui totes les opcions que calguin
Venta directa en l'explotació
Comerç eletrònic (venda online)
Mercats de proximitat sedentaris (parada de mercat)
Mercats de proximitat no sedentaris (mercat a plaça)
Agrobotiga pròpia
Agrobotiga de la cooperativa
Empreses distribuidores i supermercats
Cooperativa
Central de vendes (gran centrals com Mercabarna, etc.)
Restaurants/empreses/escoles/botigues de barri/...
Grups o cooperatives de consum
Exportació
Altres
A quin àmbit geogràfic ven/comercialitza (indiqui el % que més s'ajusti)
Inferior al 10%
Entre 10 i 25%
Entre 25 i 50%
Entre 50 i 75%
Entre 75 i 90%
El 100%
A Terres de l'Ebre
Resta de Catalunya
Resta d'Espanya
Exportació: Resta d'Europa
Exportació: Fora d'Europa
Actualment, quin canal de comercialització/venda considera més interessant? (aporta més volum de negoci o té més clients)
Marqui el principal
Venta en explotació
Comerç electrònic
Mercats de proximitat sedentaris
Mercats de proximitat no sedentaris
Agrobotiga pròpia
Agrobotiga de cooperativa
Central de vendes (Mercas)
Cooperativa
Empresa distribuïdores (minoristes, agrobotigues)
Restaurants/botigues/escoles
Grups o cooperatives de consum
Exportació
Altre
Si ha marcat "Altre", quin?
Your answer
Quines rutes de transport està realitzant per servir els seus clients?
Your answer
Amb quina freqüència fa aquestes rutes de transport per servir els seus clients?
Expliqui a quines empreses ven (cooperativa, restaurant, intermediaris, etc.)
Your answer
En un futur, quin canal voldria ampliar? (o millorar la seva viabilitat?)
Puntui de 1 a 5 on: 1 no té cap rellevància i 5 és el problema més rellevant
1
2
3
4
5
Venta directa en l'explotació
Comerç eletrònic (venda online)
Mercats de proximitat sedentaris (parada de mercat)
Mercats de proximitat no sedentaris (mercat a plaça)
Agrobotiga pròpia
Agrobotiga de la cooperativa
Empreses distribuidores i supermercats
Cooperativa
Central de vendes (gran centrals com Mercabarna, etc.)
Restaurants/empreses/escoles/botigues de barri/...
Grups o cooperatives de consum
Exportació
Altre
Quins són els principals problemes a l'hora de comercialitzar producte?
Puntui de 1 a 5 on: 1 no té cap rellevància i 5 és el problema més rellevant
1
2
3
4
5
Legislació / normativa
Temps/mà d'obra per organitzar la distribució dels productes
Maquinària i/o espai per prepaprar i conservar prodductes
Falta de solucions de transport
Costos de producció
Costos de distribució
Competència del sector
Màrqueting/publicitat
Poc volum de producció
Falta d'interès en el consumidor pel productes de proximitat o ecològics
Altre
Si ha marcat "Altre", quin altre problema pensa que té la comercialització d'aliments?
Your answer
Quin és el vostre principal model de comercialització?
Marqui només una opció
Venda a peu d'explotació
Venda concentrada en un mateix punt/canal (excepte explotació)
Venda dispersa en diferents punts/canals (per exemple: explotació, mercat, cooperativa, exportació,...)
Servei externalitzat (a través d'una empresa)
Altre
Si ha marcat "Servei externalitzat", quin? Si ha marcat "Altre", quin?
Your answer
Quins models estaria disposat a acceptar per cobrar la venda dels seus productes?
Disposa d'algun servei per la comercialització?
Marqui una opció
No
Pàgina web de l'empresa
Botiga on-line
Xarxes socials (Facebook, Instagram,...)
Servei externalitzat (empresa externa)
Altre (estic a un catàleg de productes de la terra,....)
Si ha marcat "Altre", quin?
Your answer
Quins són els serveis que li resultaria més útils?
Puntui de 1 a 5 on: 1 no té cap rellevància i 5 és el problema més rellevant
1
2
3
4
5
Diagnosi de sòls / anàlisi de terres
Anàlisi de la qualitat dels productes
Banc de llavors
Lloguer de maquinària i eines
Assessorament tècnic
Borsa de treball
Compres conjuntes d'insums i matèries primes (fems, eines, palla, etc.)
Gestoria / tràmits adminsitratius
Segell de confiança
Comercialització i distribució de productes
Altre
Si ha marcat "Altre", quin?
Your answer
Disposa d'algun equip o infraestructura que fa servir poc? Per exemple: nau, cambra frigorífica, maquinària, balança, calibradora,... *
Sí ha pregunta anterior a respost "Sí" expliqui quins equips o infraestructures i per quina raó.
Your answer
Fa venda de productes directament a restauració col·lectiva?
Restauració col·lectiva: són empreses o càterings que fan menjars per a altres
Marqui tots els que calgui
No
No ho sé
Sí, per escoles
Sí, per hospitals
Sí, per cantines públiques (universitat, administració,...)
Sí, per una altra tipologia de clients
Si ha marcat "Sí, per una altra tipologia de clients", quin?
Your answer
Quins factors determinen el preu de venda dels seus productes? *
Required
Si ha marcat "Altre", quin?
Your answer
Es produeixen mermes de producte que no aconsegueix vendre per raons de mida o d'aspecte?
Indiqui quins productes i en quin volum respecte el total (% o kg campanya o any)
Your answer
Considera que el seu producte té un valor diferencial o reconeixement per part del consumidor? *
Tan si ha marcat "Sí" com "No", digui per quin motiu?
Your answer
Utilitza algun element comunicatiu o identificatiu per donar valor? *
Marca pròpia, etiqueta de Km0, venda de proximitat, ...)
Si ha marcat "Sí", quin?
Your answer
Està dintre d'alguna marca de qualitat o marca territorial? *
Required
Si ha marcat "Altra", quina?
Your answer
Pensa que el seu producte pot tenir un major reconeixement si es fa una campanya/promoció de producte de proximitat? *
Expliqui per quin motiu he marcat "Sí" o ha marcat "No"
Your answer
Elabora, transforma o processa productes, seus o d’altres? *
Si ha marcat "Sí", quins són aquests productes?
Your answer
Considera interessant oferir els seus productes juntament amb d'altres locals? *
Expliqui per quin motiu he marcat "Sí" o ha marcat "No"
Your answer
Pensa que el circuit curt de comercialització pot millorar l’entrada d’aliments locals en el territori? *
Expliqui per quin motiu he marcat "Sí" o ha marcat "No"
Your answer
I si es tracta producte ecològic, el circuit curt pot millorar el consum d'aliments en el territori? *
Expliqui per quin motiu he marcat "Sí" o ha marcat "No"
Your answer