Request edit access
Deklaracja udziału w sporze/proteście/strajku - osoby niezrzeszone
Formularz mogą wypełnić jedynie pracownicy pomocy społecznej, którzy zatrudnieni są w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w których nie działa żadna organizacja związkowa. Formularz przeznaczony jest dla osób, które nie są też zrzeszone w żadnym związku zawodowym. Jeśli w Twoim miejscu pracy działa związek zawodowy lub Ty sam/a należysz do związku zawodowego nie wypełniaj tego formularza. Na stronie www.federacja-socjalnych.pl dowiesz się więcej jak Ty możesz przystąpić do sporu, a w efekcie do protestu i strajku.

Jeśli spełniasz powyższe wymagania tj. w Twoim zakładzie pracy nie działa związek zawodowy, przed wypełnieniem formularza koniecznie zapoznaj się z poniższymi informacjami:

1) Ustawowym warunkiem udziału w sporze zbiorowym, a następnie proteście i strajku jest wypełnienie poniższego formularza przez minimum 2 pracowników zatrudnionych w tej samej jednostce organizacyjnej pomocy społecznej.

2) Wypełnienie poniższego formularza nie oznacza przystąpienia do opisanej procedury. Konieczne jest bowiem dodatkowo wypełnienie druku wniosku dostępnego pod adresem: http://www.federacja-socjalnych.pl/images/PDF/wniosekoreprezentowaniePFZPSiPS.pdfi jego przesłanie listem lub jako skan pocztą elektroniczną na adres Federacji: Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej ul. Jana Cybisa 7, 02-784 Warszawa, adres e-mail do kontaktu: strajk@federacja-socjalnych.pl

3) Poniższy formularz zawiera jedynie miejsca na dane 2 osób zatrudnionych, które wnioskują o objęcie ich procedurą sporu. Osoby te będą jednocześnie osobami koordynującymi nasze działania w danym zakładzie pracy. Pozostałe osoby popierające i wnioskujące o objęcie działaniami Federacji należy wpisać we wniosku papierowym.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Federacją. Wypełnienie formularza oznacza również zapoznanie się i akceptację dla przetwarzania danych osobowych zgodnie z klauzulą dostępną poniżej.


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze .

Tożsamość administratora
Administratorem jest Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej (PFZPSiPS) reprezentowana przez Zarząd i Przewodniczącego, mająca siedzibę w Warszawie (02-784) przy ul. Jana Cybisa 7.

Dane kontaktowe administratora
Z administratorem – PFZPSiPS – można skontaktować się poprzez adres e-mail kontakt@federacjasocjalnych.pl lub pisemnie pod adresem siedziby administratora. Z administratorem można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cel przetwarzania i podstawa prawna
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą odpowiednio wyłącznie na podstawie złożonej deklaracji/wniosku o reprezentowanie interesów zbiorowych i jedynie w celu/celach:
a) realizacji działań określonych ustawą o związkach zawodowych b) realizacji działań określonych ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, c) realizacji działań wynikających z innych obowiązków prawnych.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
W związku z przetwarzaniem danych w ramach kierowanych do PFZPSiPS wniosków Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane w ramach upoważnienia oraz zgody na reprezentowanie - podmiotom zewnętrznym w celach o których mowa w pkt. a),b),c), także w zakresie unormowanym odrębnymi przepisami oraz w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych powinności.

Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wniosku lub odpowiedzi na korespondencję, a także działań opisanych w pkt. a), b) i c).

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego Rzeczpospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej.

Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia (RODO), czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia tego faktu Administratorowi oraz/lub wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. W Polsce jest to:
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2 00-193 Warszawa tel. 22 860 70 86

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest wymogiem koniecznym dla realizacji działań wynikających ze złożonej deklaracji/wniosku o reprezentowanie interesów zbiorowych, a także w określonych przypadkach – jest niezbędne do realizacji wniosku lub korespondencji kierowanej do PFZPSiPS. Jeśli ma Pan/Pani wątpliwości, co do konieczności podania danych osobowych w kierowanej korespondencji lub wniosku – prosimy o kontakt z administratorem (Federacją).
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

Email address *
Podaj dokładną nazwę i adres (z kodem pocztowym) jednostki, w której pracujesz, a która objęta będzie procedurą sporu/protestu/strajku? *
Your answer
Podaj adres e-mail (poczty elektronicznej) miejsca Twojego zatrudnienia, które będzie objęte procedurą *
Your answer
Podaj nazwisko i imię, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego I pracownika zatrudnionego w ww. jednostce, który wnioskuje o reprezentowanie? *
Your answer
Podaj nazwisko i imię, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego II pracownika zatrudnionego w ww. jednostce, który wnioskuje o reprezentowanie? *
Your answer
Jaki procent zatrudnionych w Twoim zakładzie pracy, Twoim zdaniem może wziąć udział w ewentualnym strajku?
Your answer
Ilu pracowników zatrudnionych jest w Twoim zakładzie pracy?
Your answer
Czy Twoim zdaniem Wasz pracodawca popiera spór pracowników pomocy z Rządem?
Czy Twoim zdaniem Wasz wójt/burmistrz/prezydent popiera spór pracowników pomocy z Rządem?
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service