The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

Untitled form
Send
Untitled form
Section 1 of 1
Question
Question Type
Loading image…
อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
บุคคลทั่วไป
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
download เอกสาร/แบบฟอร์มต่าง ๆ
ค้นหาข้อมูลผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูลโครงการบริการวิชาการ
Other…
Add option
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
ทุกสัปดาห์
ทุกเดือน
Other…
Add option
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
เข้าใช้งานครั้งแรก
เข้าใช้งาน 1-5 ครั้ง
เข้าใช้งาน 6-10 ครั้ง
เข้าใช้งานมากกว่า 10 ครั้ง
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
พอใจมาก
ปานกลาง
ไม่พอใจ
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
พอใจมาก
ปานกลาง
ไม่พอใจ
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
พอใจมาก
ปานกลาง
ไม่พอใจ
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
พอใจมาก
ปานกลาง
ไม่พอใจ
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
พอใจมาก
ปานกลาง
ไม่พอใจ
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
พอใจมาก
ปานกลาง
ไม่พอใจ
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
พอใจมาก
ปานกลาง
ไม่พอใจ
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Message for respondents
This form is no longer accepting responses
Insights
Total points distribution
Loading...
Loading responses…
ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
No responses yet for this question.
ประเภทการเข้าใช้งาน
No responses yet for this question.
ความถี่ในการเข้าใช้งาน
No responses yet for this question.
การเข้าใช้งาน
No responses yet for this question.
ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูล
No responses yet for this question.
การจัดหมวดหมู่ในเวปไซต์ง่ายต่อการใช้งาน
No responses yet for this question.
ความเหมาะสมของข้อมูลภายในเวปไซต์
No responses yet for this question.
เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
No responses yet for this question.
ความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล และมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
No responses yet for this question.
เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
No responses yet for this question.
ความพึงพอใจโดยรวมการเข้าใช้เวปไซต์
No responses yet for this question.
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น
No responses yet for this question.
of
12
.