Request edit access
แบบฟอร์มขอส่งข้อมูลข่าวสารลงบนเว็บไซต์ ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563
ชื่อ-สกุล *
Your answer
เพศ *
อายุ *
วุฒิการศึกษาสูงสุด *
ผู้ประเมิน *
หน่วยงาน *
Your answer
หัวข้อข่าว *
Your answer
ข่าวประชาสัมพันธ์ *
ต้องการลงข่าวหรือปรับปรุงในเว็บไซด์ใด *
ลิ้งค์ข้อมูล
Your answer
คำแนะนำในการให้บริการ
Your answer
1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
ไม่มี/ไม่พบในการให้บริการ
1.1 ความสะดวกในการติดต่อขอใช้บริการ
1.2 การบริการมีระบบและไม่ยุ่งยาก
1.3 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม
2.ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
ไม่มี/ไม่พบในการให้บริการ
2.1 ความเหมาะสมของบุคลิกภาพ
2.2 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ
2.3 การให้คำแนะนำ/ข้อมูลมีความชัดเจน
2.4 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
3. ด้านคุณภาพการให้บริการ *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
ไม่มี/ไม่พบในการให้บริการ
3.1 การให้บริการเสร็จตามกำหนดเวลา
3.2 ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล
3.3 ผลงานเป้นที่ยอมรับของหน่วยงาน
3.4 นำไปใช้ประโยชน์ตรงตามความต้องการได้
4. ความพึงพอใจโดยภาพรวมของการให้บริการ *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
ไม่มี/ไม่พบในการให้บริการ
4.1 ความพึงพอใจโดยภาพรวมของการให้บริการ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ. Report Abuse