Request edit access
แบบประเมินความพึงพอใจกลุ่มงานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อนำผลไปพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขให้มีประสิทธิภาพอย่าต่อเนื่อง
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถาม *
เพศ *
อายุ *
วุฒิการศึกษาสูงสุด *
ลักษณะของงานที่รับบริการ *
Required
ความถี่ในการรับบริการ *
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
(โปรดทำเครื่องหมาย/ในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด)
1.การต้อนรับ กิริยา มารยาท การอำนวยการความสะดวก เอาใจใส่ผู้รับบริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เจ้าหน้าที่เอาใจใส่
กิริยา มารยาท
การอำนวยความสะดวก
ยิ้มแย้มแจ่มใส
2.บุคลิกภาพการแต่งกาย สุภาพเรียบร้อย และเหมาะสม *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สุภาพเรียบร้อย
3.บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ แม่นยำในระเบียบ/ข้อกฎหมายและแนวปฏิบัติ *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
มีความรู้เรื่องระเบียบ/กฎหมาย
ความสามารถเรื่องระเบียบ/กฎหมาย
แม่นยำในระเบียบ/กฎหมาย
4.ช่องทางการรับบริการเรื่องอุทธรณ์/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
มาด้วยตนเอง
ติดต่อทางโทรศัพท์
จดหมาย
5.เจ้าหน้าที่ให้ความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย/ ระเบียบ /ข้อบังคับและจรรยาบรรณของทางราชการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เจ้าหน้าที่ให้ความเคารพ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ/ข้อบังคับ
เจ้าหน้าที่มีจรรยาบรรณของทางราชการ
6.การให้คำแนะนำปรึกษาในด้านกฎหมาย *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้ากฎหมาย
เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาเรื่องระเบียบวินัย
เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาเรื่องละเมิด
7. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและตอบปัญหาข้อซักถามได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ให้คำปรึกษาที่ถูกต้อง ชัดเจน
ตอบปัญหาทุกข้อได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ
แถว 3
ข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy