Request edit access
แบบประเมินความพึงพอใจ เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
แบบประเมินความพึงพอใจนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของ เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ตามภารกิจบริการสาธารณะ เพื่อนำผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงงานให้ดีขึ้นต่อไป

1 ไม่แสดงความเห็น
2 พอใจน้อย
3 พอใจ
4 พอใจมาก
5 พอใจมากที่สุด
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป *
2. อายุ *
3.การศึกษา *
4.อาชีพ *
ส่วนที่ 2
ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของเทศบาลด้านต่างๆ
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก
1.1ความเพียงพอทั่วถึงของถนนกับความจำเป็นในการสัญจรไป-มา *
1.2 การดูแล บำรุง รักษา ถนนของเทศบาล *
1.3 ความสะดวก ปลอดภัยของถนนในการสัญจร ไป-มา *
1.4 ความเพียงพอของปริมาณน้ำใช้อุปโภค/บริโภค *
1.5 ความสะอาดของน้ำใช้อุปโภค/บริโภค *
1.6 แสงสว่างบริเวณถนนสายหลัก *
1.7 แสงสว่างบริเวณถนนสายรอง *
1.8 แสงสว่างบริเวณทางแยก *
1.9 แสงสว่างบริเวณลานกีฬาชุมชน *
1.10 การซ่อมบำรุง หรือทำความสะอาดอุปกรณ์ให้บริการไฟฟ้าของเทศบาล *
2. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก
2.1 การให้บริการด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก *
2.2 การให้ความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชน *
2.3 การจัดสวัสดิการ ส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการและด้อยโอกาส *
2.4 การให้ความสำคัญด้านกีฬาและการออกกำลังกาย *
2.5 การจัดสวัสดิการ ส่งเสริมพัฒนาผู้สูงอายุ *
2.6 การจัดสวัสดิการ ส่งเสริมและพัฒนาผู้ติดเชื้อเอดส์ *
2.7 การให้ความสำคัญแก่การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญ *
2.8 การให้ความสำคัญแก่สุขภาพแม่และเด็ก *
2.9 การให้ความสำคัญในเรื่องอนามัยสิ่งแวดล้อมของประชาชนในพื้นที่ *
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก
3.1 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ *
3.2 การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับประชาชนทั่วไป *
3.3 การป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาล *
4. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
เรียงลำดับคะแนนจากน้อยไปหามาก
4.1 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปตามศักยภาพของท้องถิ่น *
4.2 การเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พัฒนาและได้รับประโยชน์จากแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ *
4.3 การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต *
4.4 การให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาสตรีและกลุ่มอาชีพ *
4.5 การให้ความสำคัญส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพเพื่อพัฒนารายได้ *
5. การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรียงลำดับคะแนนจากน้อยไปหามาก
5.1 การส่งเสริมสนับสนุนการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะ *
5.2 การรณรงค์การปลูกต้นไม้หรือการดูแลรักษาต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว *
5.3 การให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม *
5.4 การส่งเสริมและสนับสนุนการทำเกษตรปลอดสารพิษ *
5.5 การแก้ไขปัญหาน้ำเสียในชุมชน *
6. ด้านการส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เรียงลำดับคะแนนจากน้อยไปหามาก
6.1 การดูแลรักษา อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และประเพณี *
6.2 การส่งเสริมวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และประเพณีท้องถิ่น *
6.3 การส่งเสริมจริยธรรมและศีลธรรมอันดี *
ส่วนที่ 3
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy