Đăng ký khóa học Excel 2013 miễn phí: Hàm và cách sử dụng hàm trong Excel ngày 23/09/2013

Biểu mẫu "Đăng ký khóa học Excel 2013 miễn phí: Hàm và cách sử dụng hàm trong Excel 2013" không còn chấp nhận câu trả lời. 
Hãy thử liên hệ với chủ sở hữu của biểu mẫu này nếu bạn nghĩ rằng đây là một sự nhầm lẫn.