The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

Untitled form
Send
Untitled form
Section 1 of 3
Section 2 of 3
Question
Question Type
Loading image...
ชาย
หญิง
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
20 - 30 ปี
31-40 ปี
41 - 50 ปี
51 - 60 ปี
61 ปีขึ้นไป
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
ต่ำกว่า ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Other…
Add option
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Section 3 of 3
Question
Question Type
Loading image...
ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ กล่าวโทษ
มีการร้องเรียน ร้องทุกข์ กล่าวโทษ (ระบุ)
Other…
Add option
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
ด้วยตัวเอง
จดหมาย เอกสาร
ตู้รับเรื่อง
โทรศัพท์/โทรสาร
Other…
Add option
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
ข้อร้องเรียนไม่ได้รับการแก้ไข
มีความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนในระดับน้อยที่สุด
มีความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนในระดับน้อย
มีความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนในระดับปานกลาง
มีความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนในระดับมาก
มีความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนในระดับมากที่สุด
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Message for respondents
This form is no longer accepting responses
Insights
Total points distribution
Loading...
Loading responses...
1. เพศ
No responses yet for this question.
2. อายุ
No responses yet for this question.
3. ระดับการศึกษา
No responses yet for this question.
4. อาชีพ
No responses yet for this question.
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน
1.ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 ท่านได้ให้ข้อเสนอแนะหรือร้องเรียน ร้องทุกข์กล่าวโทษ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 หรือไม่
No responses yet for this question.
2. ท่านมีการให้ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนร้องทุกข์กล่าวโทษ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ผ่านทางช่องทางใด (ตอบเฉพาะท่านที่มีการร้องเรียน)
No responses yet for this question.
ตอนที่ 3 ผลการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์กล่าวโทษ
No responses yet for this question.
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
No responses yet for this question.
of
10
Main menu
.