Request edit access
แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้งานเว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์
ตอนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.เพศ *
2.สถานภาพ *
3.หน่วยงาน *
4.ความถี่ในการเข้าใช้เว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์ *
5.ท่านใช้อุปกรณ์ชนิดใดบ่อยครั้งที่สุดในเข้าถึงเว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์ *
6.ท่านใช้ Browser ชนิดใดบ่อยครั้งที่สุดในการเข้าถึงเว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์ *
ตอนที่ 2 : ความคิดเห็นต่อการใช้งานเว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์
7.ข้อมูลต่อไปนี้ตรงกับความคิดเห็นท่านตามคะแนนความเป็นจริง *
เห็นด้วยมากที่สุด (5)
เห็นด้วยมาก (4)
เห็นด้วยปานกลาง (3)
เห็นด้วยน้อย (2)
เห็นด้วยน้อยที่สุด (1)
7.1 ข้อมูลสารสนเทศมีความทันสมัย
7.2 ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ตรงกัน เชื่อถือได้
7.3 เว็บไซต์ครอบคลุมครบถ้วนทุกภาระกิจ
7.4 เว็บไซต์เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน
7.5 ข้อมูลภายในเว็บไซต์ตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ใช้
7.6 เว็บไซต์จัดข้อมูลเป็นหมวดหมู่
7.7 เว็บไซต์มีรูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูล
7.8 เว็บไซต์มีความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล
7.9 เว็บไซต์สามารถเข้าถึงได้สะดวก
7.10 เว็บไซต์ใช้งานง่าย
7.11 ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานเว็บไซต์
8.ข้อเสนอแนะต่อเว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms