The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

Untitled form
Send
Untitled form
Section 1 of 1
Title
Loading...
Loading…
Title
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
1) ต่ำกว่า 20 ปี
2) 20 - 40 ปี
3) 41 - 60 ปี
4) 60 ปีขึ้น
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
1) ชาย
2) หญิง
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
1) งานด้านประกอบการขนส่ง
2) งานด้านทะเบียนและภาษีรถ
3) งานด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ
4) งานตรวจสภาพรถ
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Title
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
1) เจ้าหน้าที่ของสำนักงานขนส่ง
2) วิทยุ / โทรทัศน์ / สิ่งพิมพ์
3) เว็บไซต์ / Line/ Facebook
4) หอกระจายข่าว / เสียงตามสาย
Other…
Add option
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
08.00 น. - 08.30 น.
08.30 น. - 12.00 น.
12.00 น. - 13.00 น.
13.00 น. - 16.30 น.
16.30 น. - 17.30 น.
Other…
Add option
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
เจ้าของรถ
ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถ
ผู้ได้รับใบอนุญาตผู้ประจำรถ
ผู้ประกอบการขนส่ง
ผู้รับมอบอำนาจ / ผู้แทน
Other…
Add option
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Title
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
ไม่พึงพอใจ (0)
1.เจ้าหน้าที่มีความสุภาพเป็นกันเองและยิ้มแย้มแจ่มใส
2. เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และมีความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
3. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ไขปัญหา
4. เจ้าหน้าที่มีความเหมาะสมในการแต่งกาย
Rows
1.
1.เจ้าหน้าที่มีความสุภาพเป็นกันเองและยิ้มแย้มแจ่มใส
2.
2. เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และมีความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
3.
3. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ไขปัญหา
4.
4. เจ้าหน้าที่มีความเหมาะสมในการแต่งกาย
5.
Add row
Columns
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
ไม่พึงพอใจ (0)
Add column
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
ไม่พึงพอใจ (0)
5. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนเข้าใจง่ายและมีความรวดเร็ว
6. มีการอธิบายชี้แจงและแนะนำขั้นตอนในการบริการได้อย่างชัดเจน
7. จัดลำดับการให้บริการอย่างเสมอภาคตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
8.ที่ตั้งของหน่วยงานสะดวกต่อการเดินทางมารับบริการ
9. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก
10. ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดของสถานที่ให้บริการ
11. มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ ป้ายประชาสัมพันธ์มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
12. มีสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น คู่มือ และเอกสารให้ความรู้ที่เพียงพอ และตรงกับความต้องการ
Rows
1.
5. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนเข้าใจง่ายและมีความรวดเร็ว
2.
6. มีการอธิบายชี้แจงและแนะนำขั้นตอนในการบริการได้อย่างชัดเจน
3.
7. จัดลำดับการให้บริการอย่างเสมอภาคตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
4.
8.ที่ตั้งของหน่วยงานสะดวกต่อการเดินทางมารับบริการ
5.
9. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก
6.
10. ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดของสถานที่ให้บริการ
7.
11. มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ ป้ายประชาสัมพันธ์มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
8.
12. มีสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น คู่มือ และเอกสารให้ความรู้ที่เพียงพอ และตรงกับความต้องการ
9.
Add row
Columns
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
ไม่พึงพอใจ (0)
Add column
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
ไม่พึงพอใจ (0)
13. คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือ
14. มีมาตรฐานการให้บริการที่ชัดเจน
15. มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้
Rows
1.
13. คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือ
2.
14. มีมาตรฐานการให้บริการที่ชัดเจน
3.
15. มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้
4.
Add row
Columns
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
ไม่พึงพอใจ (0)
Add column
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
1. ใช่
2. ไม่ใช่
1.เจ้าหน้าที่มีความสุภาพเป็นกันเองและยิ้มแย้มแจ่มใส
2. เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และมีความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
3. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ไขปัญหา
4. เจ้าหน้าที่มีความเหมาะสมในการแต่งกาย
5. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนเข้าใจง่ายและมีความรวดเร็ว
6. มีการอธิบายชี้แจงและแนะนำขั้นตอนในการบริการได้อย่างชัดเจน
7. จัดลำดับการให้บริการอย่างเสมอภาคตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
8.ที่ตั้งของหน่วยงานสะดวกต่อการเดินทางมารับบริการ
9. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก
10. ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดของสถานที่ให้บริการ
11. มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ ป้ายประชาสัมพันธ์มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
12. มีสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น คู่มือ และเอกสารให้ความรู้ที่เพียงพอ และตรงกับความต้องการ
13. คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือ
14. มีมาตรฐานการให้บริการที่ชัดเจน
15. มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้
Rows
1.
1.เจ้าหน้าที่มีความสุภาพเป็นกันเองและยิ้มแย้มแจ่มใส
2.
2. เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และมีความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
3.
3. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ไขปัญหา
4.
4. เจ้าหน้าที่มีความเหมาะสมในการแต่งกาย
5.
5. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนเข้าใจง่ายและมีความรวดเร็ว
6.
6. มีการอธิบายชี้แจงและแนะนำขั้นตอนในการบริการได้อย่างชัดเจน
7.
7. จัดลำดับการให้บริการอย่างเสมอภาคตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
8.
8.ที่ตั้งของหน่วยงานสะดวกต่อการเดินทางมารับบริการ
9.
9. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก
10.
10. ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดของสถานที่ให้บริการ
11.
11. มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ ป้ายประชาสัมพันธ์มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
12.
12. มีสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น คู่มือ และเอกสารให้ความรู้ที่เพียงพอ และตรงกับความต้องการ
13.
13. คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือ
14.
14. มีมาตรฐานการให้บริการที่ชัดเจน
15.
15. มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้
16.
Add row
Columns
1. ใช่
2. ไม่ใช่
Add column
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Title
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
1) ด้านประกอบการขนส่ง
2) ด้านทะเบียนและภาษีรถ
3)ด้านใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถ
Other…
Add option
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Title
Loading...
Loading…
Title
Loading...
Loading…
Message for respondents
This form is no longer accepting responses
Insights
Total points distribution
Loading...
Loading responses…
คำชี้แจง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 อายุ
No responses yet for this question.
1.2 เพศ
No responses yet for this question.
1.3 ประเภทงานบริการที่มาติดต่อ
No responses yet for this question.
ส่วนที่ 2 การเข้าถึงบริการของสำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
2.1 ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรได้สะดวกที่สุด (เลือกได้มากกว่า 1 ช่องทาง)
No responses yet for this question.
2.2 ช่วงเวลาที่ท่านมีความสะดวกที่จะมาใช้บริการของสำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
No responses yet for this question.
2.3 สถานภาพ
No responses yet for this question.
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็น ความคาดหวัง ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจต่อบริการของสำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
ด้านการให้บริการ
No responses yet for this question.
ด้านกระบวนการขั้นตอนการใช้บริการ
No responses yet for this question.
ด้านคุณภาพการให้บริการ
No responses yet for this question.
มีความชัดเจนไม่ยุ่งยากในการใช้งานใช่ หรือไม่ไม่ใช้
No responses yet for this question.
ส่วนที่ 4 ความคาดหวังและความต้องการบริการ
4.1 ท่านคาดหวังและต้องการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรพัฒนาบริการให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นในเรื่องใดบ้าง
No responses yet for this question.
4.2 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้
of
18