Request edit access
Saaremaa noorte ankeet, 13-19 a.
Hea küsitlusele vastaja!
Palume osaleda noori arendavate vaba aja veetmise võimaluste rahulolu uuringus. Täites järgneva küsimustiku, annad võimaluse hinnata oma kodukoha noorsootööd ning valdkonna arendamisele rohkem tähelepanu pöörata. Sinu vastused aitavad meid edasisel noorte arengut toetava vaba aja sisustamise planeerimisel ja arendamisel, samas võimalike probleemide ja kitsaskohtade lahendamisel.
Küsimustikule vastaja jääb anonüümseks . Küsimused on esitatud 2016/2017 aasta kohta. Ankeedi täitmiseks kulub keskmiselt 15 minutit.
Andmeid kogutakse kuni 27. aprillini 2016. Uuringu tulemustest tehakse kokkuvõtted ning nendega on võimalik tutvuda kohaliku kodulehel.
Uuringu kontaktisikud:
Kuressaare linn – Marii Kõrgesaar 5560 4694
Lääne- Saare vald – Merle Simmer 5301 2355
Salme vald – Mariliis Lazarev 5683 9391
Pöide vald – Liina Luik 5237 992
Valjala vald – Sille Lapp 5657 7871
Orissaare vald – Maidi Tilk 5278123
Pihtla vald - Riina Allik
Mustjala vald - Edith Viira
1. Kui palju Sa tead noortele pakutavatest järgmistest võimalustest? Palun märgi vastus igas reas!
Ei ole üldse kursis
Tean natuke
Olen hästi kursis
1. Noortekeskuste tegevustest (KOV täpsustab siin noortekeskuste nimed)
2. Huvitegevustest (huviringide, treeningrühmade ja huvikoolide ning spordiklubide tegevustest, näiteks muusika- ja kunstikool, tehnika-, väitlus-, foto-, näitering, trenn jne).
3. Noorteorganisatsioonide, noorteühenduste, osaluskogude (õpilas-, üliõpilasesinduste, noortekogude jms) tegevusest
4. Noortelaagritest (nt koolide, huvikoolide, huviringide, noortekeskuste, klubide või noorteorganisatsioonide poolt korraldatud laagritest)
5. Õpilasmalevatest
6. Teavitamis- ja nõustamisteenustest noortele (nt õpinõustamine, töönõustamine, tervisenõustamine ja sotsiaalnõustamine; abistamine mure korral ja vajaliku info leidmisel).
7. Noorteüritustest (nt...KOV toob näited kohaliku tasandi noorteüritustest)
2. Lastel/noortel võimalik kuuluda mitmesse noorteorganisatsiooni või-ühingusse(näit noortevolikogu, õpilasesindus, Tore, Kaitseliidu org. Noorteorganisatsioonid ja -ühingud pakuvad noortele võimalusi aktiivseks osalemiseks, oma ideede teostamiseks ja uute sõprade leidmiseks. Palun nimeta 1 noorteorganisatsioon ning kirjelda, millega see organisatsioon tegeleb.
Your answer
2a. Ei tea ühtegi noorteorganisatsiooni
3. Kas Sinu arvates on sinu kodukohas piisavalt: Palun märgi vastus igas reas!
Jah
Ei, võiks rohkem olla
Ei oska öelda
1. Noortekeskusi
2. Huvitegevusi (huvikoole, spordiklubisid, huviringe ja treeningrühmi)
3. Noorteorganisatsioone, noorteühendusi, osaluskogusid (õpilas-, üliõpilasesindusi, noortekogusid jms)
4. Võimalusi osaleda laste-/ noortelaagrites
5. Teavitamis- ja nõustamisteenuseid noortele
6. Võimalusi osaleda õpilasmalevas
7. Laste-/ noorteüritusi
4. Kas Sa osalesid või osaled 2016/2017 aastal mõnes noorsootöö tegevuses nagu huviring, huvikool ja (spordi)trenn, noortekeskuse, noorteorganisatsiooni või noorteühingu tegevus, õpilasesindus, osaluskogu, laager, malev, noorteüritus?
5. Palun märgi järgnevalt noorsootöö tegevused, milles Sa osalesid või osaled 2016/2017 aastal. Võid valida mitu vastuse varianti.
5.a Kui vastasid "Muu", siis palun täpsusta:
Your answer
6. Kui Sa ei osale või ei osalenud mitte üheski eelmises küsimuses nimetatud noorsootöö tegevuses, siis palun märgi järgnevast loetelust kuni 3 olulisemat põhjust, miks Sa ei ole osalenud noorsootöö tegevustes.
6a. Ei osalenud. Palun märgi järgnevast loetelust kuni 3 olulisemat põhjust:
6b. Kui vastasid "Muu põhjus", siis palun täpsusta
Your answer
7. Kuidas oled rahul oma linna/valla noorsootöö teenuseid pakkuvate asutuste (nt noortekeskused, huvikoolid, spordiklubi, huvikeskused, nõustamiskeskused) lahtiolekuaegadega?
7a. Kui sa vastasid "Ajad ei ole mulle sobilikud", siis nimeta koht/kohad, mille lahtiolekuajad Sulle ei sobi ja põhjenda, miks.
Your answer
8. Kuidas oled rahul oma linna/valla noorsootöö tegevuskohtade (nt huvikool, avatud noortekeskus, rulapark, spordisaal jne) asukohaga?
8a. Kui sa vastasid "Asukohad ei ole mulle sobilikud", siis palun nimeta, milliste tegevuskohtade asukohad Sulle ei sobi ja põhjenda, miks.
Your answer
9. Huvikoolides, ringides, trennides, avatud noortekeskustes jne on võimalik kasutada erinevaid tegevusvahendeid nagu nt pillid, joonistamise ja spordivahendid, arvutid jms. Kuidas Sa hindad nende asutuste poolt üldiselt pakutavaid vahendeid noortele mõeldud tegevusteks?
9a. Kui vastasid "Halb", siis palun põhjenda.
Your answer
10. Millega Sa sooviksid vabal ajal tegeleda, kui Sul oleksid selleks kõik võimalused olemas? Nimeta kuni 3 tegevust.
Your answer
11. Kas sinu kodukohas on võimalik noortel saada nõustamist? Nõustamine on mõeldud neile noortele, kellel on mõni suurem mure, mida on üksi raske lahendada või kes ei ole ise info otsimise käigus kõigile oma küsimustele vastuseid leidnud. Palun märgi järgnevalt need teemad, milles Sa oled 2016/2017aastal saanud noorsootöötajalt, juhendajalt, õpetajalt, nõustajalt ja/või sotsiaaltöötajalt nõu. Võid valida mitu vastuse varianti!
12. Kui Sul oli vaja nõu, kas Sa teadsid, kuhu või kelle poole pöörduda?
13. Kuidas hindad lastele/noortele mõeldud nõustamisteenuse kättesaadavust (nõustaja on Sulle ligipääsetavas kohas, teenus on Sulle tasuta ning Sa tead, kust leida nõustaja vastuvõtuajad, kontaktandmed ning infot teenuste sisu kohta)?
13a. Kui vastasid "Halb", siis palun põhjenda:
Your answer
14. Kuidas oled peamiselt nõustamist saanud? Võib valida 1 vastusevariandi!
15. Kui palju aitas nõustamisel saadud info või nõuanne Sind sobivate võimaluste otsimisel ja/või valikute tegemisel?
16. Kuidas hindad saadud nõustamist?
16a. Kui vastasid "Halb", siis palun põhjenda:
Your answer
17. Kuidas mõjutab Sinu perekonna majanduslik olukord Sinu osalemist noortele mõeldud tegevustes?
18. Kuidas hindad noori puudutava ja Sulle vajaliku info kättesaadavust?
19. Palun nimeta 3 peamist kohta, kust otsid kõige rohkem noorteinfot (noori puudutavat infot).
Your answer
20. Kas Sa oled 2016/2017 aasta jooksul osalenud mõne töörühma, komisjoni, foorumi, ümarlaua, arvamuse kujundamise töös või vastanud küsitlusele, mis on puudutanud kodukohaga või laste/noorte tegemistega seotud küsimusi?
20a. Kui vastasid "Jah olen", siis palun täpsusta, kus Sa oled osalenud:
Your answer
21. Kas Sinu arvates sinu kodukohas üldiselt arvestatakse noori puudutavate otsuste tegemisel laste/noorte huvide ja vajadustega?
22. Kas Sulle meeldib oma linnas/vallas elada?
22a. Kui vastasid "Ei meeldi üldse", siis palun põhjenda, miks ei meeldi:
Your answer
23. Mis on Sinu põhitegevus?
24. Kui vana Sa oled?
25. Kas Sa oled.......
26. Millises kohalikus omavalitsuses Sa elad?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms