Request edit access
Тестові завдання з психології
Потрібно вибрати та позначити одну правильну відповідь
1. Психологія – це наука про: *
1 point
2. Об'єктом психології є: *
1 point
3. Предметом психології є: *
1 point
4. Високосвідома діяльність людини, спрямована на створення нових продуктів матеріальної і духовної культури, які мають суспільну цінність – *
1 point
5. Всебічне і повне використання потенційних можливостей психічного розвитку особистості на кожній віковій стадії за рахунок вдосконалення змісту, методів і форм виховання - *
1 point
6. Ліва півкуля головного мозку відповідає за: *
1 point
7. Оберіть правильне визначення почуттів: *
1 point
8. Точність процесу запам’ятовування характеризується: *
1 point
9. Оперативна пам'ять це: *
1 point
10. Проблемна ситуація – *
1 point
11. Самостійність мислення – *
1 point
12. Визначте, у якому віці домінує образне мислення: *
1 point
13. Визначте, у якому віці домінує абстрактне мислення: *
1 point
14. Порівняння як операція мислення полягає у: *
1 point
15. Задатки – *
1 point
Required
16. Уява – *
1 point
Required
17. Увага – *
1 point
Required
18. Найефективнішою для навчального процесу є: *
1 point
Required
19. Рівень творчої обдарованості, здібностей людини, які проявляються у мисленні, спілкуванні, окремих видах діяльності і становлять відносно стійку характеристику особистості – *
1 point
Required
20. Вироблена на основі знань і навичок система психічних і практичних дій – це: *
1 point
Required
21. Стала особистісна якість, що виявляється у здатності до співпереживання, співчуття та гуманних вчинків стосовно будь-яких осіб (істот), які потребують підтримки: *
1 point
22. Процес управління відкритою динамічною системою особистості з метою її підтримки в процесі саморозвитку – це: *
1 point
23. Який емоційний стан охарактеризовано у такому прикладі: “Лікар щойно повідомив страшну новину, і вона ще переживала перший пароксизм свого горя”(К.Дойль)? *
1 point
24. Рефлексія як новоутворення в психічному розвитку – це: *
1 point
25. Стан надмірного та довготривалого психічного напруження, яке виникає в людини, якщо її нервова система отримує значне емоційне перевантаження – *
1 point
26. Творча уява характеризується побудовою: *
1 point
27. Поєднайте термін, назву психологічного механізму формування властивостей особистості з її змістом: *
1 point
Captionless Image
28. Поєднайте: *
1 point
Captionless Image
29. Автентичність особистості визначається як: *
1 point
30. Крайність у будь-яких поглядах, не виправдане реальною дійсністю, найбільш характерне для підлітків: *
1 point
31. Індивідуальні властивості особистості формуються під впливом чинників: *
1 point
32. Індивідуальне поєднання стійких психічних особливостей людини, що обумовлює типовий для даної особистості спосіб поведінки за певних життєвих умов і обставин називається: *
1 point
33. За рахунок якого провідного чинника в дитини з’являється спроможність до переживання емоції сорому: *
1 point
34. Знайдіть найсуттєвіше психологічне обґрунтування доречності використання вчителем початкової школи ігрового методу навчання шестирічок: *
1 point
35. Особистість – це: *
1 point
36. Якою особливістю психіки молодших школярів зумовлена необхідність використання вчителем початкової школи великої кількості наочності: *
1 point
37. Який процес фізичного розвитку підлітка найбільше впливає на його психіку: *
1 point
38. Укажіть тип темпераменту, що проявляється у таких психічних властивостях: чутливість, емоційність, низька витривалість до психічних навантажень. *
1 point
39. Як називається стиль поведінки у конфлікті, коли людина не намагається відстоювати власні інтереси, поступається, «жертвує» усіма своїми інтересами на користь іншої людини: *
1 point
40. Встановіть відповідність між віковими періодами розвитку та провідною діяльністю кожного вікового періоду. *
1 point
Captionless Image
41. Позитивне ставлення до школи, відповідальність щодо результатів навчання – це прояви психічного новоутворення молодших школярів: *
1 point
42. Відносно стійка структура здібностей, в основі якої лежать як свідомі, так і несвідомі процеси, що забезпечують переробку різноманітної інформації та її усвідомлену оцінку називається: *
1 point
43. Дайте визначення поняття, яке описує систему дій і вчинків людей, соціальних груп, що суперечить соціальним нормам або визнаним у суспільстві шаблонам і стандартам поведінки: *
1 point
44. Тривожність – *
1 point
45. Дитину, яка має труднощі у вихованні, формуванні особистості, проявляє нездатність або небажання засвоювати педагогічні впливи називають: *
1 point
46. Свідома діяльність людини, спрямована на формування своєї особистості відповідно до поставленої мети: *
1 point
47. Для обрання методів психолого-педагогічного впливу на учня в навчально-виховному процесі необхідною умовою є: *
1 point
48. Бар'єр спілкування – це: *
1 point
49. Психологічні кризи особистості відбуваються: *
1 point
50. Комунікативний аспект спілкування, передусім, полягає: *
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy