THÔNG TINH ĐĂNG KÝ TÌNH NGUYỆN VIÊN THAM GIA CÔNG TÁC PHỤC VỤ ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN LHQ 2014

Biểu mẫu "THÔNG TINH ĐĂNG KÝ TÌNH NGUYỆN VIÊN THAM GIA CÔNG TÁC PHỤC VỤ ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN LHQ 2014" không còn chấp nhận câu trả lời. 
Hãy thử liên hệ với chủ sở hữu của biểu mẫu này nếu bạn nghĩ rằng đây là một sự nhầm lẫn.