සයිබර් සිහින බක්මහ උළෙල 2015 පැමිණීම තහවුරු කිරීම

සයිබර් සිහින බක්මහ උළෙල සදහා ලියාපදිංචි කිරීම අවසන් කරන ලදී, ඔබට ලියාපදිංචි වීමට නොහැකි වුනිනම් කරුණාකර අප්‍රියල් 19 වෙනි දින බක්මහ උළෙලට පැමිණ අැතුළුවීමේ දොරටුවේදී ඔබගේ විස්තර ලබාදී ලියාපදිංචි වන්න.