Request edit access
КІРІC САУАЛНАМАCЫ / ВХОДНАЯ АНКЕТА
Құрметті әріптес!
Біз, Сіздің сұранысыңыз бен қажеттілігіңізге бағытталған курстың сапасы мен тиімділігін арттыруға мүдде танытамыз. Сондықтан, Сізден келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

Уважаемый коллега!
Мы заинтересованы в повышении качества и эффективности курсов, которые ориентированы на Ваши запросы и потребности. В этой связи просим Вас ответить на следующие вопросы:

Курс тақырыбы / Тема курса *
Курстың басталу мерзімі / Дата начало курса *
MM
/
DD
/
YYYY
Курстың аяқталу мерзімі / Дата окончания курса *
MM
/
DD
/
YYYY
Тыңдаушының санаты / Категория слушателей *
Курс жетекшісі / Руководитель курсов *
Тыңдаушының ТАӘ / ФИО слушателя *
Your answer
Жасы / Возраст *
Қала / Город *
Аудан / Район *
Жұмыс орны / Место работы *
Your answer
Педагогтік еңбек өтілі / Педагогический стаж *
Осы лауазымдағы жұмыс өтілі/ Стаж работы в данной должности *
Санаты/ Категория *
Лауазымы/ Должность *
Біліктілікті арттыру курсынан өткен соңғы жылы / Год прохождения последних курсов ПК *
№1 сұрақ / вопрос. Курсқа қандай мақсатпен келдіңіз? / Цель обучения на курсах повышения квалификации? біреуін ғана белгілеңіз / отметьте только один из пунктов *
№2 сұрақ / вопрос. Осы курс тақырыбы бойынша Сіз қаншалықты хабардарсыз? / Насколько Вы осведомлены по теме данного курса? біреуін ғана белгілеңіз / отметьте только один из пунктов *
№3 сұрақ / вопрос. Сіздің пікіріңізше кәсіби құзыреттілік деңгейін арттыруда оқытудың төмендегі қандай тәсілдері тиімді деп ойлайсыз? / Какие формы обучения, на Ваш взгляд, наиболее продуктивны для повышения уровня профессиональных компетентностей? біреуін ғана белгілеңіз / отметьте только один из пунктов *
№4 сұрақ / вопрос. Сіз өз қызметіңіздің бағыттары бойынша қандай қиындықтарды кездестірдіңіз? / По каким направлениям деятельности Вы испытываете трудности? біреуін ғана белгілеңіз / отметьте только один из пунктов *
№5 сұрақ / вопрос. Сіз білім берудің инновациялық амалдары туралы ақпаратты қандай дерек көздерінен аласыз? / Из каких источников Вы получаете информацию об инновационных подходах к образованию? біреуін ғана белгілеңіз / отметьте только один из пунктов *
№6 сұрақ / вопрос. Компьютерде жұмыс жасау дағдысын меңгеру деңгейіңізді келесі көрсеткіштер бойынша балл арқылы бағалаңыз: / Оцените свой уровень владения навыками работы на компьютере в баллах: (2 - жоғары, 1 - орташа, 0 - төмен) / (2 – высокий, 1 – средний, 0 – низкий)
Your answer
MS Word-та мәтін редакторымен жұмыс жасаймын/Работаю с текстовым редактором Word *
0
1
2
Ряд 1
MS Excel-де кестелік процессормен жұмыс жасаймын/Работаю с табличным процессором Excel *
0
1
2
Ряд 1
MS Power Point-та презентация жасай аламын/Умею создавать презентации в Power Point *
0
1
2
Ряд 1
Интернетте жұмыс жасай аламын (e-mail, желілік қауымдастық және басқа) / Работаю в Интернете (e-mail, сетевое сообщество и др.) *
0
1
2
Ряд 1
№7 сұрақ / вопрос. Өзіңіздің инновациялық технологияларды меңгеру мен қолдану деңгейіңізді келесі көрсеткіштер арқылы баллмен анықтаңыз : / Определите свой уровень знаний и степень применения инновационных технологий в баллах по следующим показателям: (2 - білем, жүйелі қолданам; 1 - толығымен білмеймін, элементтерін қолданам; 0 - білмеймін, қолданбаймын) / (2 - знаю, применяю систематически; 1 - знаю частично, применяю элементы; 0 - не знаю, не применяю) Тек МДҰ тәрбиешілері мен педагогтері үшін / Только для воспитателей и педагогов ДОО
Your answer
Өнертабыс есептерді шығару технологиясы (Г.Альтшуллер) / Технология ТРИЗ (Г.Альтшуллер)
0
1
2
Ряд 1
Денсаулық сақтау технологиясы (Б.Никитин, В.Алямовская) / Здоровьесберегающая технология (Б.Никитин, В.Алямовская)
0
1
2
Ряд 1
Монтессори, Зайцев, Воскобович технологиясы/ Педагогическая система М.Монтессори, методика Н.Зайцева, методика В.Воскобовича
0
1
2
Ряд 1
Ойын технологиялары ( Б.Никитин)/ Игровые технологии Б.Никитина
0
1
2
Ряд 1
Тек орта білім беру ұйымдарының басшылары мен педагогтері үшін /Только для руководителей и педагогов организаций среднего образования
Your answer
Сын тұрғысынан бағалау технологиясы / Технология критериального оценивания
0
1
2
Ряд 1
Оқытудың үш өлшемдік әдістемелік жүйесі технологиясы (Ж.Караев) / Технология трехмерной методической системы обучения (Ж.Караев)
0
1
2
Ряд 1
Модульдік интербелсенді оқыту технологиясы (М.М. Жанпеисова) / Технология модульного интерактивного обучения (М.М. Жанпеисова)
0
1
2
Ряд 1
Өнертабыс есептерді шығару технологиясы (Г.Альтшуллер) / Технология ТРИЗ (Г.Альтшуллер)
0
1
2
Ряд 1
Жүйелі оқыту технологиясы (Т.Галиев) / Технология системного подхода (Т.Галиев)
0
1
2
Ряд 1
Денсаулық сақтау технологиясы (Б.Никитин, В.Алямовская) / Здоровьесберегающая технология (Б.Никитин, В.Алямовская)
0
1
2
Ряд 1
Сын тұрғысынан ойлауды дамыту технологиясы (Ч.Темпл, Д.Стилл, К.Мередит) / Технология развития критического мышления (Ч.Темпл, Д.Стилл, К.Мередит)
0
1
2
Ряд 1
Басқа / Другие
0
1
2
Ряд 1
№8 сұрақ / вопрос. Сіз біліктілікті арттыру курсынан қандай нәтиже күтесіз? / Ваши ожидания от курсов повышения квалификации? *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms