Request edit access
แบบสอบถามการสำรวจความพึงพอใจของสหกรณ์ที่มีต่อกระบวนการการให้บริการของ กองทุนพัฒนาสหกรณ์
คำชี้แจง

1. แบบสอบถามนี้ใช้สำหรับการศึกษาความพึงพอใจของสหกรณ์ที่มีต่อการให้บริการของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากขึ้น รวมถึงอำนวยประโยชน์แก่สหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ต่อไป
2. ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์/คณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ /ผู้จัดการ /เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือเป็นผู้มีหน้าที่ในการขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ หรือเกี่ยวข้องในกระบวนการขอรับการสนับสนุนเงินหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ จากหน่วยงานต่างๆ

แบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ส่วน ขอให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกระดับคะแนนความพึงพอใจ ในช่องคะแนนตามหัวข้อต่างๆ ให้ครบทุกหัวข้อ โดยแบบสอบถามแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ คือ

มากที่สุด ระดับคะแนน 5
มาก ระดับคะแนน 4
ปานกลาง ระดับคะแนน 3
น้อย ระดับคะแนน 2
น้อยที่สุด ระดับคะแนน 1

การตอบแบบสอบถามนี้จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อสหกรณ์ ดังนั้นขอให้ท่านตอบคำถามให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด เพื่อกองทุนพัฒนาสหกรณ์สามารถนำผลการสำรวจนี้ไปใชในการจัดทำแผนการปรับปรุงการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และตรงกับความต้องการของสหกรณ์ผู้ใช้บริการมากที่สุด รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริการของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ต่อไป จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

กลุ่มเป้าหมายของแบบสอบถาม คือ สหกรณ์ผู้ใช้บริการและไม่ได้ใช้บริการเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 การประเมินระดับความพึงพอใจของสหกรณ์ต่อการให้บริการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สิ่งที่ควรปรับปรุง และความคาดหวังที่ต้องการ


_____________________________________________________________________
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy