""__ใบสมัครเข้าอบรม____สัมมนาพิเศษ__" การป้องกันความผิดพลาดจากความพลั้งเผลอ (Poka Yoke) "

แบบฟอร์ม ""__ใบสมัครเข้าอบรม____สัมมนาพิเศษ__" ล่ามสไตล์ JITT "

ลองติดต่อเจ้าของแบบฟอร์ม หากคุณคิดว่ามีความผิดพลาด