Request edit access
Chestionar Cadre didactice - nivel primar/gimnazial/liceal
Comisia pentru Evaluarea și Asigurare a Calității din cadrul Colegiului Național Pedagogic "Spiru Haret", Buzău este preocupată de satisfacția beneficiarilor față de serviciile educaționale. În acest demers, evaluarea calității acestor servicii ocupă un loc deosebit de important. În scopul de a realiza o apreciere cât mai obiectivă și de a contribui la îmbunatățirea serviciilor educaționale din școala noastră, vă rugăm să aveți amabilitatea de a răspunde următoarelor întrebări.
Vă mulțumim pentru participare şi vă asigurăm de confidențialitatea răspunsurilor!
1. Sunteţi consultaţi în privinţa întocmirii şi utilizării bugetului de venituri şi cheltuieli a şcolii? *
2. Cunoaşteţi atribuţiile suplimentare cuprinse în fişa postului dumneavoastră? *
7. Cum comunicaţi cu părinţii? *
Required
8. Cum comunicaţi cu elevii? *
Required
9. Cum comunicaţi cu colegii? *
Required
10. Cum comunicaţi cu conducerea şcolii: *
Required
11. Promovarea ofertei educaţionale a şcolii se face prin: *
Required
12. Cine face promovarea ofertei educaţionale a şcolii? *
Required
13. Sunteţi informat despre procesele de recrutare, selecţie, normare, utilizare, stimulare şi disponibilizare ale resurselor umane din şcoala? *
14. Cunoaşteţi procedurile de asigurare a serviciilor medicale de urgenţă din şcoală dv.? *
15. Există în şcoala un sistem şi proceduri de asigurare a securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară, în timpul programului? *
16. Cunoașteți existenţa unor proceduri specifice asumate de către toţi cei implicaţi în activitatea unităţii de învăţământ, privind gestionarea situaţiilor de criză (incendiu, cutremur etc.) ? *
18. Folosiţi la disciplina pe care o predaţi tehnologii informatice şi de comunicare ? *
19. În şcoală există reţea de calculatoare? *
20. Aveți acces la reţeaua de calculatoare pentru documentare şi informare în timpul şi în afara orelor de profil din programul şcolar ? *
21. Aveţi acces, în interesul unităţii şcolare, la: telefon, fax, copiator, computer cu scanner şi imprimantă ? *
22. Cunoaşteţi criteriile şi procedura de evaluare anuală a activităţii dumneavoastră? *
23. Ce ştiţi despre existenţa şi funcţionarea unor parteneriate între şcoala dumneavoastră şi comunitate? *
24. Se face diseminarea rezultatelor acestor parteneriate ? *
25. Verificaţi achiziţiile anterioare ale educabililor? *
26. Dezvoltaţi elevilor capacitatea de a învăţa din experienţă şi din practică? *
27. Aplicaţi metodologii didactice centrate pe educabili? *
28. Utilizaţi auxiliare curriculare, echipamente şi materiale de studiu în procesul de predare? *
29. În procesul didactic utilizaţi autoevaluarea elevilor, evaluarea formativă şi feedback-ul pentru optimizarea procesului de învăţare? *
30. Aplicaţi în activitatea de predare programe de educaţie diferenţiată? *
31. Utilizaţi planuri remediale privind progresul şi dezvoltarea elevilor? *
32. Cum comunicaţi elevilor progresul realizat şi rezultatele şcolare? *
Required
33. Cum comunicaţi părinţilor progresul realizat şi rezultatele şcolare ale copiilor lor? *
Required
34. Realizaţi revizuirea periodică a CDŞ-ului pe baza rezultatelor autoevaluării, ale evaluării formative şi sumative ? *
35. Puteţi descrie pentru fiecare elev şi pentru fiecare clasă (pe care o aveți în catedră) punctele tari şi slabe privind realizarea obiectivelor curriculare? *
36. Sunteţi implicaţi şi consultaţi în planificarea şi realizarea activităţilor extracurriculare ale şcolii dumneavoastră? *
37. Cunoaşteţi rezultatele activităţilor extracurriculare desfăşurate de alţi colegi? *
38. Sunteţi implicat(ă) în proiecte de cercetare ştiinţifică sau de dezvoltare, realizate *
39. Participaţi la activităţile metodice de la nivelul localităţii şi judeţului? *
40. Participaţi la activităţile metodice din cadrul catedrei/comisiei diriginţilor? *
41. Sunteţi preocupaţi de formarea continuă şi de dezvoltarea carierei ? Sunteţi interesat de cursuri de perfecţionare? *
42. Sunteţi implicat(ă) în obţinerea de sponsorizări pentru diversificarea şi /sau suplimentarea surselor de finanţare pentru clasa/şcoala dv.? *
43. Cunoaşteţi rolul şi modul de funcţionare ale CEAC? *
44. Participaţi la procesul decizional derulat la nivelul unităţii de învăţământ.? *
45. În ce măsură cunoaşteţi activităţile desfăşurate de colegi? *
46. Aţi mai completat astfel de chestionare? *
47. Cunoaşteţi procedurile de: *
(bifați una sau mai multe variante)
Required
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service