The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

Untitled form
Send
Untitled form
Section 1 of 4
Section 2 of 4
Section 3 of 4
Section 4 of 4
Question
Question Type
Loading image...
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
มีการแจ้งหัวข้อเค้าโครงการสอน (Course Syllabus) ของแต่ละสัปดาห์
มีการแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยอย่างชัดเจน
มีการเตรียมเอกสารประกอบการบรรยายและ/หรืออุปกรณ์การฝึกปฏิบัติล่วงหน้า
มีการชี้แจงหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลอย่างชัดเจน
Rows
1.
มีการแจ้งหัวข้อเค้าโครงการสอน (Course Syllabus) ของแต่ละสัปดาห์
2.
มีการแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยอย่างชัดเจน
3.
มีการเตรียมเอกสารประกอบการบรรยายและ/หรืออุปกรณ์การฝึกปฏิบัติล่วงหน้า
4.
มีการชี้แจงหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลอย่างชัดเจน
5.
Add row
Columns
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
Add column
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สามารถอธิบายเนื้อหาวิชาและ/หรือ ขั้นตอนการฝึกปฏิบัติการได้อย่างต่อเนื่องสัมพันธ์กัน
ใช้ภาษาในการสอนที่เหมาะสมเข้าใจง่าย
มีอุปกรณ์การสอน สื่อ / เอกสาร ทำให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น
วิธีการสอนทำให้ผู้เรียนสนใจเรียนตลอดเวลา
ครูผู้สอนสามารถตอบคำถามได้อย่างชัดเจน
มีการยกตัวอย่างด้านจริยธรรมในเนื้อหาบทเรียน
มีการวัดผลผู้เรียนเป็นระยะและมีข้อแนะนำให้ผู้เรียนไปปรับปรุงแก้ไข
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น ซักถามปัญหา และสรุปประเด็นร่วมกันในห้องเรียน
Rows
1.
สามารถอธิบายเนื้อหาวิชาและ/หรือ ขั้นตอนการฝึกปฏิบัติการได้อย่างต่อเนื่องสัมพันธ์กัน
2.
ใช้ภาษาในการสอนที่เหมาะสมเข้าใจง่าย
3.
มีอุปกรณ์การสอน สื่อ / เอกสาร ทำให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น
4.
วิธีการสอนทำให้ผู้เรียนสนใจเรียนตลอดเวลา
5.
ครูผู้สอนสามารถตอบคำถามได้อย่างชัดเจน
6.
มีการยกตัวอย่างด้านจริยธรรมในเนื้อหาบทเรียน
7.
มีการวัดผลผู้เรียนเป็นระยะและมีข้อแนะนำให้ผู้เรียนไปปรับปรุงแก้ไข
8.
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น ซักถามปัญหา และสรุปประเด็นร่วมกันในห้องเรียน
9.
Add row
Columns
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
Add column
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ให้โอกาสผู้เรียนได้ซักถาม
เข้าสอนและเลิกสอนตรงเวลา
มีความตั้งใจสอน และเข้าสอนโดยสม่ำเสมอ
สอนครอบคลุมเนื้อหาตามที่แจ้งไว้ในเค้าโครงการสอน
แนะนำเอกสารและแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
มอบหมายงานให้นักศึกษาทำอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา
ตรวจผลงานและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในระยะเวลาที่เหมาะสม
ตรวจผลงานและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในระยะเวลาที่เหมาะสม
Rows
1.
ให้โอกาสผู้เรียนได้ซักถาม
2.
เข้าสอนและเลิกสอนตรงเวลา
3.
มีความตั้งใจสอน และเข้าสอนโดยสม่ำเสมอ
4.
สอนครอบคลุมเนื้อหาตามที่แจ้งไว้ในเค้าโครงการสอน
5.
แนะนำเอกสารและแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
6.
มอบหมายงานให้นักศึกษาทำอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา
7.
ตรวจผลงานและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในระยะเวลาที่เหมาะสม
8.
ตรวจผลงานและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในระยะเวลาที่เหมาะสม
9.
Add row
Columns
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
Add column
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Message for respondents
This form is no longer accepting responses
Insights
Total points distribution
Loading...
Loading responses...
ส่วนที่ไม่มีชื่อ
ส่วนที่ไม่มีชื่อ
1.การวางแผนการสอน
No responses yet for this question.
2.วิธีการสอน
No responses yet for this question.
3.พฤติกรรมการสอนทั่วไป
No responses yet for this question.
of
6
Main menu
.