Request edit access
Анкетування
Шановні аспіранти!
Оцініть, наскільки Ви задоволені освітньо-науковою програмою
та  організацією навчально-виховного процесу в аспірантурі ІГПДУ ІФНТУНГ

Анкетування проводиться анонімно.

Ви є аспірантом: *
Ваша стать: *
Позначте дисципліни, які на Вашу думку, вивчати обов'язково, а які - не обов'язково.  *
Обов'язково
Не обов'язково
Іноземна мова
Філософія
Методологія та організація роботи над дисертаційним дослідженням
Теорія та методологія публічного управління та адміністрування
Механізми і технології публічного управління та адміністрування
Реформи публічного управління та адміністрування
Антикризове управління
Екологізація освіти, науки, виробництва
Моделювання та прогнозування розвитку соціально-економічних систем
Проблеми економіки та управління сучасними організаційними структурами
Комунікативний менеджмент в публічному управлінні
Філософія та методологія науки
Іноземна мова для академічних цілей
Методологія наукових досліджень
Професійна педагогіка
Педагогічний практикум
Місцеве самоврядування у децентралізованій системі публічного управління
Стратегічне управління людським розвитком
Електронне урядування та електронна демократія у сталому розвитку
Розвиток системи публічної служби
Актуальні проблеми державного будівництва
Сучасні проблеми розвитку економіки України
Дизайн-мислення в управлінні
Проєкти та інструменти модернізації публічного управління та адміністрування
У випадку, якщо Ви вказали дисципліни, які не обов'язково вивчати, аргументуйте такий вибір.
У випадку, якщо Ви вказали дисципліни, які не обов'язково вивчати, зазначте якими дисциплінами їх можна замінити?
На Вашу думку, які із дисциплін слід вивчати більше або менше часу?
більше часу
менше часу
Іноземна мова
Філософія
Методологія та організація роботи над дисертаційним дослідженням
Теорія та методологія публічного управління та адміністрування
Механізми і технології публічного управління та адміністрування
Реформи публічного управління та адміністрування
Антикризове управління
Екологізація освіти, науки, виробництва
Моделювання та прогнозування розвитку соціально-економічних систем
Проблеми економіки та управління сучасними організаційними структурами
Комунікативний менеджмент в публічному управлінні
Філософія та методологія науки
Іноземна мова для академічних цілей
Методологія наукових досліджень
Професійна педагогіка
Педагогічний практикум
Місцеве самоврядування у децентралізованій системі публічного управління
Стратегічне управління людським розвитком
Розвиток системи публічної служби
Електронне урядування та електронна демократія у сталому розвитку
Актуальні проблеми державного будівництва
Сучасні проблеми розвитку економіки України
Дизайн-мислення в управлінні
Проєкти на інструменти модернізації публічного управління та адміністрування
Clear selection
Наскільки зміст кожної дисципліни вимагав попередньої підготовки чи знань отриманих з вивчення попередніх дисциплін? Наскільки дисципліни пов'язані між собою?
Наскільки, на Вашу думку, виділені години на дисципліну відповідають значущості предмета?
Які дисципліни Ви вважаєте зайвими для своєї спеціальності?
Чого у даних дисциплінах спеціальності бракує? Які зміни та доповлення Ви можете запропонувати?
Які нові дисципліни Ви б могли запропонувати для своєї спеціальності?
Чи задоволені Ви професійною діяльністю викладачів, що викладали Вам дані дисципліни? (У тому випадку, якщо Ви вже вивчали дані дисципліни).
Так
Ні
Іноземна мова
Філософія
Методологія та організація роботи над дисертаційним дослідженням
Теорія та методологія публічного управління та адміністрування
Механізми і технології публічного управління та адміністрування
Реформи публічного управління та адміністрування
Антикризове управління
Екологізація освіти, науки, виробництва
Моделювання та прогнозування розвитку соціально-економічних систем
Проблеми економіки та управління сучасними організаційними структурами
Комунікативний менеджмент в публічному управлінні
Філософія та методологія науки
Іноземна мова для академічних цілей
Методологія наукових досліджень
Професійна педагогіка
Педагогічний практикум
Місцеве самоврядування в децентралізованій системі публічного управління
Стратегічне управління людським розвитком
Електронне урядування та електронна демократія у сталому розвитку
Розвиток системи публічної служби
Актуальні проблеми державного будівництва
Сучасні проблеми розвитку економіки України
Дизайн-мислення в управлінні
Проєкти та інструменти модернізації публічного управління та адміністрування
Clear selection
Якщо Ви зазначили, що незадоволені професійною діяльністю викладачів, вкажіть, будь ласка, причину/(и).
Дайте свою оцінку організації та забезпеченню навчально-виховного процесу (якість викладання та навчання). Оцініть за вказаною шкалою. *
0 - дуже погано
1 - погано
2 - задовільно
3 - достатньо
4 - добре
5 - дуже добре
Задоволеність професорсько-викладацьким складом
Викладачі володіють змістом і розумінням навчального матеріалу
До проведення аудиторних занять залучено професіоналів-практиків та експертів з публічного управління та адміністрування
Викладачі вимогливі
Викладачі відкриті та доступні
Викладачі коректні та тактовні
Викладачі доброзичливі і щирі
Методика викладання (подача) матеріалу, його цікавість, сприйнятність, доступність
Викладачі використовували сучасні методи навчання (майстер-класи, навчальні дискусії, мозковий штурм, тренінги, ділові ігри та ін.)
Наскільки викладачі зрозуміло пояснили можливості отримання балів за виконання завдань дисципліни, ознайомлювали зі змістом курсу, робочою програмою, вимогами, цілями та очікуваннями
Зміст занять, наповненість фактичним матеріалом
Новизна та сучасність отриманих знань та вмінь
Практична зорієнтованість на реалії сьогодення
Використання елементів наочності і технічних засобів навчання
Навантаженість аудиторними заняттями
Навантаженість занять самостійною роботою
Задоволеність організацією заліків та іспитів
Викладачі об’єктивно, справедливо, чесно та прозоро оцінюють знання
Шкала оцінювання знань з дисциплін є зрозумілою і вчасною
Впродовж навчання мене опитували про якість змісту дисциплін та якість викладання, щодо потреб та інтересів
Існує правова, соціальна, освітня, організаційна, інформаційна підтримка
Забезпечено можливість оскарження процедури проведення та результатів контрольних заходів
Популяризація принципів академічної доброчесності, створення відповідного середовища
Проведення онлайн навчання
Дайте свою оцінку організації та забезпеченню навчально-виховного процесу (технічне та допоміжне оснащення, умови навчання). Оцініть за вказаною шкалою. *
0 - дуже погано
1 - погано
2 - задовільно
3 - достатньо
4 - добре
5 - дуже добре
Рівень навчально-методичного забезпечення занять (підручники та методичні матеріали)
Робота та наповнення сайту інституту, кафедри
Доступ до інформаційних ресурсів
Навчальні аудиторії
Наявність парт, стільців
Доступність, швидкість та якість мережі інтернет
Освітлення
Температурний режим
Кількість комп'ютерів, що використовуються в навчальному процесі
Кількість місць в читальному залі
Забезпечення безпеки (вогнегасники, аптечки, запасні чи аварійні виходи)
Освітнє середовище, створене в університеті, є безпечним для життя і здоров’я (включаючи психічне здоров’я)
Булінг, цькування, ненависть керівництвом та викладацьким складом не проявляються і не заохочуються
Практики конфліктних ситуацій (включаючи пов'язаних із сексуальними домаганнями і дискримінацією) не виявляються
Робота допоміжного персоналу деканату, кафедр та бібліотеки кваліфіковано та доброзичливо сприяли моєму навчанню
Вкажіть на можливі проблеми, що відмічені Вами.
НАВЧАННЯ СПРИЯЄ РОЗВИТКУ ТАКИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ, НАВИЧОК: *
Повністю
Частково
Не сприяє
Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства
Здатність бути критичним і самокритичним, переосмислювати накопичений досвід
Здатність до адаптації та дії в нових ситуаціях
Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми
Здатність знаходити, обробляти, аналізувати інформацію з різних джерел
Здатність взаємодіяти/співпрацювати з іншими людьми
Здатність забезпечувати дотримання нормативно-правових та морально-етичних норм поведінки
Здатність здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів і технологій
Знати стандарти, принципи та норми діяльності у сфері публічного управління та адміністрування
Уміти налагодити комунікацію між громадянами та органами державної влади і місцевого самоврядування
Формування стратегічного мислення
Націленість на кінцевий результат
Здатність ефективно представляти себе й результати своєї праці
Націленість на кар'єрне зростання і професійний розвиток
Навички управління персоналом, колективом
Ерудованість, загальна культура
Комунікабельність
Здатність працювати самостійно
Здатність виявляти ініціативу
Я рекомендуватиму іншим навчатися в ІФНТУНГ на моїй спеціальності *
Що нового Ви можете запропонувати для підвищення ефективності освітнього процесу? *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy