The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

Send
Section 1 of 1
                   ग्रंथालय प्रत्याभरण (Feedback Form)
Email
This form is collecting emails.Change settings
Academic Year
Question Type
Loading image…
1.
2021-2022
2.
Add option
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
सभासदाचा प्रकार
Question Type
Loading image…
इतर
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
नाव
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
वर्ग
Question Type
Loading image…
1.
SYBCOM
2.
TYBCOM
3.
FYBSC
4.
SYBSC
5.
TYBSC
6.
MA I
7.
MA II
8.
MSC I
9.
MSC II
10.
MCOM I
11.
MCOM II
12.
MCS
13.
B.VOC. HT
14.
B.VOC SD
15.
B VOC A & T
16.
B.VOC ASS
17.
B.VOC DAIRY
18.
BBA
19.
BCA
20.
BCS
21.
BCA SCI
22.
OTHER
23.
Add option
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
१. आपल्या महाविद्यालात उपलब्ध असलेला ग्रंथसंग्रह ( पुस्तके, मासिके.CD, DVD इ.) बाबत आपण किती    समाधानी आहात का ?
Question Type
Loading image…
असमाधानी
समाधानी
उत्तम
अति उत्तम
सर्वोत्तम
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
२. खालीलपैकी ग्रंथालयात उपलब्ध असलेल्या कोण-कोणत्या सेवा सुविधांचा आपण लाभ घेता?
Question Type
Loading image…
१. इंटरनेट सुविधा
२. वाचन कक्ष सुविधा
३ मुक्तद्वार पद्धती
४. प्रश्नसंच सेवा
५. ग्रंथपरीवार योजना
६. विशेष प्रोत्साहन योजना
७. बुक बँक योजना
८. ग्रंथालय प्रबोधन व मार्गदर्शन
९. स्कॅनिंग
१०. झेरॉक्स व प्रिंटआउट सुविधा
११. OPAC सुविधा (ग्रंथालयात कोणते ग्रंथ आहेत याचा संगणकावर शोध घेणे)
१२. रात्र अभ्यासिका
१३. कात्रण सेवा
१३. संदर्भ सेवा
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
३. वरील उत्तरास अनुसरून आपण किती समाधानी आहात?
Question Type
Loading image…
असमाधानी
समाधानी
उत्तम
अति उत्तम
सर्वोत्तम
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
 ४. आपणास ग्रंथालयात असलेली, स्वतःच्या हाताने पुस्तकांची निवड करून पुस्तक घेणे (Open Access) हि सेवा कशी वाटते ?
Question Type
Loading image…
Option 1
समाधानी
उत्तम
अति उत्तम
सर्वोत्तम
Other…
Add option
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
५. ग्रंथालयाने N-List चे सभासदत्व घेऊन आपणास ई बुक्स व ई जर्नल्स उपलब्ध करून दिली आहेत, आपण    त्याचा लाभ घेता का?
Question Type
Loading image…
होय
नाही
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
५. अ. वरील प्रश्नाचे उत्तर होय असल्यास हि सेवा कशी वाटते ?
Question Type
Loading image…
असमाधानी
समाधानी
उत्तम
अतिउत्तम
सर्वोत्तम
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question Type
Loading image…
Option 1
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
६. आपण ग्रंथालयाचा वापर करताना कोणत्या प्रकारची पुस्तके वाचनासाठी घेता?
Question Type
Loading image…
फक्त अभ्यासक्रमाची
अवांतर वाचनाची
अभ्यासासंबंधी संदर्भ पुस्तके
इतर संदर्भ पुस्तके
वरीलपैकी सर्व
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
7.  ग्रंथालयाचे ग्रंथपाल व कर्मचारी यांजकडून मिळणाऱ्या सहकार्याबद्दल आपले मत.
Question Type
Loading image…
असमाधानी
समाधानी
उत्तम
अतिउत्तम
सर्वोत्तम
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
8. ग्रंथालयीन सेवेच्या वक्तशीरपणाबद्दल आपले मत.
Question Type
Loading image…
असमाधानी
समाधानी
उत्तम
अतिउत्तम
सर्वोत्तम
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
9. ग्रंथालयीन सूचना फलक व त्यावरील मजकुराबद्दल आपले मत.
Question Type
Loading image…
असमाधानी
समाधानी
उत्तम
अतिउत्तम
सर्वोत्तम
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
१0. ग्रंथालायासंबंधी आपणास देण्यात आलेल्या माहितीबद्दल आपले मत.
Question Type
Loading image…
असमाधानी
समाधानी
उत्तम
अतिउत्तम
सर्वोत्तम
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
११. ग्रंथालयीन शिस्तीबद्दल आपले मत.
Question Type
Loading image…
असमाधानी
समाधानी
उत्तम
अतिउत्तम
सर्वोत्तम
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
१2. आपण ग्रंथालयीन शिस्तीचे पालन करता का?
Question Type
Loading image…
नाही
Option 2
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
१2. आपण ग्रंथालयीन शिस्तीचे पालन करता का?
Question Type
Loading image…
नाही
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
१३. अवांतर वाचन करत असाल तर आवडत्या पुस्तकांची नावे सांगा
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
१४. आपण कोणकोणती मासिके आवडीने वाचता? वाचत असल्यास नवे सांगा.
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
१५. ग्रंथालयासंबंधी आपल्या सूचना किंवा कल्पना थोडक्यात सांगा.
Question Type