Request edit access
MAMY TARG vol. 12
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Sign in to Google to save your progress. Learn more
15/10/2023, godz. 10-17, HALA EXPO, al. Politechniki 4, Łódź
Nazwa firmy (marki) *
Dane firmy (dane do wystawienia faktury) *
NIP *
Osoba kontaktowa (imię, nazwisko) *
Numer telefonu *
Adres e-mail *
Numer rejestracyjny auta
Adres strony www (jeśli jest)
Adres strony FB (jeśli jest)
Adres strony IG
Opis działalności (produkty/usługi prezentowane na MAMY TARG)
Wymiary i ceny stoisk - 150 zł netto/m2 (przy stoiskach powyżej 20 m2 - możliwość negocjacji ceny) *
Wyposażenie stoiska
ZDJĘCIE NA FB/IG/stronę WWW - Wystawca wyraża zgodę, aby Organizator wykorzystywał zdjęcia z jego www/Fb/Ig w celu promocji marki. Jeśli Wystawca chce sam wybrać zdjęcie do promocji, przesyła je na adres dominika@mamytarg.pl w ciągu 3 dni od otrzymania faktury proformy.
KRÓTKI OPIS MARKI (3-4 zdania do wykorzystania przy prezentacji marki na Fb i Ig)
Uwagi (wszelkie prośby/uwagi/sugestie/niestandardowe wymiary stoiska oraz zabudowę powyżej 180 cm prosimy wpisać w tym miejscu )
REGULAMIN (MAMY TARG vol. 12, 15/10/2023, godz. 10-17, HALA EXPO, al. Politechniki 4, Łódź)
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w targach rodzinnych MAMY TARG vol. 12 w Łodzi w dniu 15.10.2023 w godz. 10-17 w Hali Expo w Łodzi, zwanych dalej Wydarzeniem i określa zasady współpracy pomiędzy Wystawcą a Organizatorem.
2. Akceptacja regulaminu przez Wystawcę jest niezbędnym elementem udziału w Wydarzeniu.
3. Akceptacja regulaminu i zaakceptowanie zgłoszenia przez Organizatora jest jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy stronami.
4. Organizator ma prawo do odmówienia udziału w Wydarzeniu Wystawcy, którego profil działalności nie jest zgodny z ideą targów rodzinnych MAMY TARG lub nie zostanie wybrany do grona wystawców przez Organizatora. Organizator kwalifikuje Wystawców na podstawie rodzaju oferowanych produktów, ich jakości i oryginalności oraz kolejności przesłania zgłoszenia.
DOKUMENTY I ROZLICZENIE
5. Po zaakceptowaniu zgłoszenia przez Organizatora, wysyła on na wskazany przez wystawcę adres mailowy fakturę proformę, którą Wystawca jest zobowiązany opłacić w ciągu 3 dni od jej otrzymania. Datą zapłaty jest data uznania rachunku Organizatora. Stoiska przydzielamy wg kolejności wpłat.
6. Po otrzymaniu wpłaty, Organizator wystawia właściwą fakturę i wysyła ją drogą mailową do Wystawcy. Faktura właściwa musi być wystawiona w tym samym miesiącu, w którym Wystawca dokonuje płatności.
7. W przypadku nieuiszczenia opłaty przez Wystawcę w umówionym terminie, Organizator ma prawo do odmówienia Wystawcy udziału w Wydarzeniu lub/i zaproponowania zarezerwowanego dla niego miejsca innemu Wystawcy.
8. W przypadku, kiedy Wystawca zrezygnuje z udziału w wydarzeniu po dokonaniu opłaty lub Organizator odwoła wydarzenie z przyczyn od siebie niezależnych (siła wyższa), opłata nie podlega zwrotowi. Opłata podlega zwrotowi tylko w sytuacji, w której Organizator odwoła wydarzenie z przyczyn od siebie zależnych.
STOISKO
9. Za stoisko strony umowy zgodnie przyjmują wcześniej wykupioną ilość metrów kwadratowych powierzchni oznaczonego taśmą, którą Wystawca aranżuje we własnym zakresie. Wystawca zobowiązuje się do utrzymania porządku na swoim stoisku i estetycznej ekspozycji. Od momentu przekazania miejsca Wystawcy, ponosi on za nie odpowiedzialność.
10. Organizator decyduje o przyznaniu konkretnego miejsca wystawienniczego Wystawcy podczas Wydarzenia. Wszelkie prośby/uwagi/sugestie Wystawca może wpisać w polu UWAGI w formularz, a Organizator w miarę możliwości może je uwzględnić. Na stoisku wystawca może prowadzić sprzedaż.
11. Odpłatne lub bezpłatne udostępnianie stoiska lub jego części osobom trzecim przez Wystawcę jest niedopuszczalne, chyba że zostało to wcześniej uzgodnione z Organizatorem pisemnie lub mailowo.
12. Wystawca organizuje przekazaną mu przez Organizatora przestrzeń zgodnie ze swoimi potrzebami, przy czym jest zobowiązany do utrzymania na niej porządku oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa przez cały czas trwania wydarzenia.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na stoisku Wystawcy.
14. Wystawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia przestrzeni, w tym podłogi, ścian i okien oraz powierzonego mienia, spowodowane przez niego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody, które nie powstały z jego winy.
GODZINY MONTAŻU/DEMONTAŻU STOISKA
16. Przygotowanie stoiska przez wystawcę może odbywać się w godzinach 18:00-22:00 w dniu poprzedzającym targi czyli 14.10 (sobota) lub w dniu 15.10 (niedziela) w godzinach 6:00-9:30. Wystawca jest zobowiązany pojawić się najpóźniej o godz. 8:30. Jeśli Wystawca pojawi się po godz. 8:30, Organizator ma prawo do odmówienia Wystawcy udziału w wydarzeniu, a wcześniej wpłacona kwota nie zostaje zwrócona. 
17. Wystawca jest zobowiązany zakończyć montaż/przygotowanie stoiska najpóźniej do godz. 9:30 w dniu 15/10/2023.
18. Demontaż stoisk przez wystawców będzie możliwy po godz. 17:00. Organizator bezwzględnie nie wyraża zgody na wcześniejsze opuszczenie stoiska przez Wystawcę. W przypadku opuszczenia przez Wystawcę stoiska przed godziną 17:00, zostanie on obciążony przez Organizatora karą w wysokości 300 zł netto. Wystawca jest zobowiązany do zakończenia demontażu stoiska i opuszczenia obiektu do godz. 22:00.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
19. W sytuacji wyjątkowej lub niezależnej od Organizatora (siła wyższa), zastrzega on sobie prawo do odwołania lub skrócenia wydarzenia. W tej sytuacji, Wystawcy nie przysługuje prawo do zwrotu poniesionych kosztów.
20. W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

UWAGA
ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ ILOŚĆ POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ ORAZ KONIECZNOŚĆ ZAPEWNIENIA ZRÓŻNICOWANEGO ASORTYMENTU ODWIEDZAJĄCYM, BĘDZIEMY SIĘ KONTAKTOWAĆ Z WYBRANYMI WYSTAWCAMI SPOŚRÓD FIRM, KTÓRE NADESŁAŁY ZGŁOSZENIA.

AKCEPTUJĄC REGULAMIN, WYSTAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PRZESTRZEGANIA WSZELKICH WYTYCZNYCH MINISTERSTWA ROZWOJU ORAZ GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO OBOWIĄZUJACYCH W DNIU WYDARZENIA ORAZ DO PODPISANIA STOSOWNEGO OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCEGO WYWIADU EPIDEMIOLIGICZNEGO ZWIĄZANEGO Z COVID-19, JEŚLI BEDZIE ONO WYMAGANE.
KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dominika Olaszek, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą domidiaArt Dominika Olaszek z siedzibą w Łodzi przy ul. Kusocińskiego 84/75, 94-054, NIP 7272310273, REGON 101373935, email: dominika@mamytarg.pl

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zawarcie lub wykonanie umowy łączącej Panią/Pana z Administratorem, a Administrator przetwarza dane w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania tej umowy.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty świadczące usługi księgowe, usługi dostępu do poczty elektronicznej i usługi chmurowe oraz odpowiednie organy władzy państwowej, jeśli zgłoszą stosowne żądanie mające podstawę prawną. Administrator za pośrednictwem formularza Google forms przekazuje dane osobowe rejestrujących się na wydarzenie wystawców do Google LLC z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043 USA,  który został uznany przez Komisję UE na mocy decyzji wykonawczej 2016/1250 z dnia 12.07.2016 r. za podmiot spełniający wymagania odpowiedniego stopnia zabezpieczeń ochrony danych osobowych na podstawie art. 45 RODO.

Administrator danych osobowych, wykonując obowiązek z art. 13 ust. 2 pkt b RODO, informuje, że przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub uzupełnienia, prawo ograniczenia przetwarzania tych danych i prawo do przenoszenia danych, a także prawo żądania usunięcia przetwarzanych danych osobowych, niemniej realizacja tego żądania może być niemożliwa w określonych sytuacjach, choćby ze względu na ustawowy obowiązek przechowywania dokumentacji przez okres wskazany w odpowiednich ustawach.  

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w jest dobrowolne, choć niezbędne do zawarcia oraz realizowania umowy.

Akceptując Regulamin, oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą RODO.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) w celu realizacji zamówienia oraz zgodnie z zasadami określonymi w w/w Klauzuli RODO. *
Akceptacja regulaminu *
Mapa targów MAMY TARG vol. 12 (plan na podstawie poprzedniej edycji targów w HALI EXPO)
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy