Request edit access
แบบทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
10.[ว 2.2 ม. 3/2] ตาราง ผลการสำรวจจำนวนไม้ยืนต้นในป่าดิบชื้น 4 บริเวณ บริเวณที่ควรปลูกไม้ยืนต้นเพิ่มเป็นอันดับแรก คือบริเวณใด *
1 point
Captionless Image
27.[ว 4.2 ม 3/2 ] คาน 3 แบบ มีจุดหมุน (F) แรงความพยายาม (E) และแรงความต้านทาน (W) ดังภาพ *
1 point
Captionless Image
15.[ว 3.1 ม. 2/3] ของผสมชนิดหนึ่งมีผงตะไบเหล็ก ทรายละเอียด และผงสารส้มผสมกันอยู่ นักเรียนจะแยกสารในของผสมชนิดนี้ออกจากกันจะใช้วิธีใดจึงจะเหมาะสมที่สุด *
1 point
43.[ว.4.1 ม.3/3]พิจารณาภาพวัตถุจมอยู่ในน้ำทั้งก้อนและอยู่นิ่งอย่างละเอียด แล้วตอบคำถาม a b c d และ e เป็นแรงที่ของเหลวกระทําต่อวัตถุในแนวต่างๆ ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง *
2 points
Captionless Image
3.[ว 1.1 ม. 2/1] นักเรียมคนหนึ่งกำลังเคี้ยวอาหาร (1) เอื้อมมือไปตักแกงจืดพลาดไปสัมผัสกับชามแกงจืดที่ร้อนจึงชักมือกลับทันที (2) ด้วยความตกใจทำให้หัวใจเต้นแรง (3) พฤติกรรมของนักเรียนคนนี้ เฉพาะค่าที่ขีดเส้นได้สัมพันธ์กับระบบใดเรียงตามลำดับ *
1 point
18.[ว4.2 ม 3/3] เด็กชายเอกขี่จักรยานเป็นวงกลม ตามภาพ จากตำแหน่ง A ครบ 2 รอบจนถึงตำแหน่ง A เหมือนเดิมใช้เวลา 2 นาที ความเร็วของการจักรยานของเด็กชายเอกมีค่ากี่เมตรต่อวินาที *
1 point
Captionless Image
12.[ว 3.1 ม. 1/1] พิจารณาแผนภาพต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม เหล็กและน้ำมีสมบัติเหมือนกันในข้อใด *
1 point
Captionless Image
35.[ว.5.1 ม.4-6/5]พิจารณาภาพแล้วตอบคำถามปฏิกิริยานิวเคลียร์นี้เรียกว่าอะไร เครื่องมือที่ใช้ควบคุมปฏิกิริยานี้ คืออะไร *
1 point
Captionless Image
1.[ว 1.1 ม. 1/7] พิจารณาสิ่งมีชีวิตต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม สิ่งมีชีวิตในข้อใดสังเคราะห์ด้วยแสงได้ทั้งหมด *
1 point
Captionless Image
45.[ว 5.1 ม.3/2] ตาราง ความต่างศักย์และกระแสไฟฟ้าของลวดตัวนํา 5 เส้นความต้านทานของลวดตัวนําทั้ง 5 เส้น เป็นอย่างไร *
2 points
Captionless Image
32.[ว.5.1 ม.3/3] พิจารณาการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม ก. พัดลมขนาด 50 วัตต์ 2 เครื่อง เปิดเดือนละ 30 วัน วันละ 3 ชั่วโมง ข. โทรทัศน์ขนาด 200 วัตต์เปิดเดือนละ 20 วัน วันละ 2 ชั่วโมง ค. เตารีดขนาด 1,000 วัตต์รีดผ้าเดือนละ 4 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใดเปลืองพลังงานไฟฟ้ามากที่สุดและชนิดใดเปลืองพลังงานไฟฟ้าน้อยที่สุดตามลำดับ *
1 point
8.[ว 2.1 ม. 3/2]พิจารณารูปพีระมิดจำนวนของสิ่งมีชีวิตแล้วตอบคำถาม พีระมิดจำนวนของสิ่งมีชีวิตโซ่อาหารในข้อใดเป็นไปตามรูปพีระมิดจำนวนของสิ่งมีชีวิต *
1 point
Captionless Image
2.[ว 1.1 ม. 1/13] นายดำนำต้นมะม่วงที่มีรสชาติมันมาขยายพันธุ์ปลูกต่อไว้หลายต้น เมื่อได้ผลผลิตจึงนำผลมาต้นละ 1 ผล แล้วรับประทานพบว่า ผลจากต้นที่ 1 มีรสชาติจืด ผลจากต้นที 2 มีรสชาติมัน ผลจากต้นที่ 3 มีรสชาติเปรี้ยว นายดำได้สรุปวิธีการปลูกต้นมะม่วงไว้ดังนี้ ก. ต้นที่ 1 ปลูกโดยใช้ต้นที่ได้จากการติดตา ข. ต้นที่ 2 ปลูกโดยใช้ต้นที่ได้จากการทาบกิ่ง ค. ต้นที่ 3 ปลูกโดยใช้ต้นที่ได้จากการเพาะเมล็ดง. ทั้ง 3 ต้นปลูกโดยใช้ต้นที่ได้จากการตอน ข้อใดเป็นข้อสรุปที่น่าเชื่อถือ *
1 point
36.[ว.7.1 ม.3/1] พิจารณาแผนภาพแล้วตอบคำถาม ตำแหน่งใดบนผิวโลกที่มีน้ำลงต่ำสุดในขณะนั้น *
1 point
Captionless Image
20.[ว4.2 ม 3/3 ] นักเรียนคนหนึ่งเดินเร็วจากตำแหน่ง ก ข ค ง ใช้เวลา 6 นาที ความเร็วในการเดินของนักเรียนมีค่ากี่เมตรต่อวินาที *
1 point
Captionless Image
25.[ว 4.2 ม 3/1] เด็กชายเก่งใส่รองเท้าฟุตบอลวิ่งรอบสนาม คุณพ่อ ใช้ผ้ารองตู้เสื้อผ้าเเล้วดึงผ้าเพื่อทำให้ตู้เคลื่อนที่ คุณแม่ ขับรถยนต์ที่เปลี่ยนยางเส้นใหม่ มีดอกลวดลายสวยงามการกระทำของบุคคลในข้อใดเป็นการเพิ่มแรงเสียดทาน *
1 point
33.[ว.5.1 ม.3/5] พิจารณาลวดที่ทำด้วยโลหะชนิดเดียวกันทั้ง 3 เส้น แล้วตอบคำถาม การเปรียบเทียบความต้านทานของลวด ข้อใดถูกต้อง *
1 point
Captionless Image
31.[ว.5.1 ม.3/1] ฟุตบอลกลิ้งขึ้นไปตามพื้นที่มีความลาดเอียงเล็กน้อยแล้วไปหยุดนิ่ง มีการเปลี่ยนรูปพลังงานอย่างไร *
1 point
17. [ว 3.2 ม 2/2] พิจารณาข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม ก. การย่อยอาหาร ข.น้ำแข็งหลอมเหลว ค. การเกิดสนิมเหล็ก ข้อใดมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมี *
1 point
44.[ว 4.2 ม.3/2]คาน MN เป็นคานตรงเบาสม่ำเสมอ มีวัตถุวางที่ปลายคานด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่งมี แรงกด a หรือ b หรือ c โดยกดทีละครั้งที่ตําแหน่งต่างๆ กัน ดังภาพ (ถ้ามีแรงกด a ก็ไม่มีแรงกด b และ c ในทํานองเดียวกัน ถ้ามีแรงกด b ก็ไม่มี แรงกด a และ c ) เมื่อกดแรง a หรือ b หรือ c แล้วทําให้คานอยู่ในภาวะสมดุล ข้อใดสรุปถูกต้อง *
2 points
Captionless Image
30. [ว5.1 ม 3/1 ] (1) (2) และ(3) เป็นลูกเหล็กทรงกลมมีขนาดเท่ากันทั้ง 3 ลูก ถูกปล่อยจากความสูงต่างกัน ดังภาพ ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง *
1 point
Captionless Image
41.[ว1.2 ม.3/2] ผสมถั่วดอกสีม่วงกับดอกสีขาว ได้ลูกรุ่นแรก (F1) เป็นสีม่วงทั้งหมด นํา F1 ผสมกันเอง ได้ลูกรุ่นที่ 2 (F2) มีลักษณะเด่น : ลักษณะด้อย = 3 : 1 ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง *
2 points
7.[ว 2.1 ม. 3/2] พิจารณาสายใยอาหารแล้วตอบคำถาม ข้อใดเป็นผู้บริโภคอันดับสองทั้งหมด *
1 point
Captionless Image
13.[ว 1.1 ม. 1/2]พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามสารชนิดนี้มีจุดหลอมเหลวกี่องศาเซลเซียส *
1 point
Captionless Image
24. [ว4.1 ม 3/3] ตาราง มวลและปริมาตรของวัตถุ 4 ชิ้น *
1 point
Captionless Image
26.[ว 4.2 ม 3/2] คานเบาสม่ำเสมอ AB มีจุด F และแขวนน้ำหนักที่ A 100 นิวตัน ดังภาพ จะต้องแขวนน้ำหนัก X ที่ B กี่นิวตันคานจึงจะสมดุล *
1 point
Captionless Image
21.[ว 4.2 ม 3/3] พิจารณาการกระทำของบุคคลต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม แดง ดึงกล่องด้วยแรง 10 นิวตัน เป็นระยะทาง 25 เมตร ดำ แบกกระสอบข้าวสารด้วยแรง 400 นิวตัน เดินบนทางราบเป็นระยะทาง 5 เมตร ขาว ยกกระเป๋าด้วยแรง 150 นิวตัน เดินขึ้นบันได 10 ขั้น แต่ฉะขั้นสูง 15 เซนติเมตรในทางวิทยาศาสตร์ถือว่าการกระทำของบุคคลใดได้งาน *
1 point
14.[ว 3.1 ม. 2/3] นำน้ำหมึกสีดำไปแยกหาองค์ประกอบโดยวิธีโครมาโทกราฟี โดยมีน้ำเป็นตัวทำละลาย เเท่งชอล์กสีขาวเป็นตัวดูดซับ ได้ผลคือ สารที่มีสีแยกออกมาเป็นสาร A B C และ D สารที่มีสีชนิดใดละลายน้ำได้ดีที่สุด *
1 point
Captionless Image
22.[ว4.2 ม 3/1] นักเรียนคนหนึ่งออกแรงกระทำต่อวัตถุ 10 นิวตัน ดังภาพ แต่วัตถุไม่เคลื่อนที่ ข้อใดสรุปได้ถูกต้องที่สุด *
1 point
Captionless Image
19.[ว 4.2 ม 3/3] พิจารณากราฟแสดงความเร็วของการขี่จักรยานคันหนึ่ง แล้วตอบคำถาม ช่วงเวลาใดที่การขี่จักรยานมีอัตราการเพิ่มความเร็วสูงสุด *
1 point
Captionless Image
39.[ว 7.2 ม.3/1]ตาราง อัตราเร็วในการโคจรรอบโลกของดาวเทียมที่ระดับความสูงต่าง ๆ จากผิวโลก จากตารางข้อใดสรุปได้ถูกต้อง *
1 point
Captionless Image
16. [ว 3.2 ม 1/1] ตารางปริมาณสารละลาย และตัวละลายของสารละลายชนิดต่าง ๆ *
1 point
Captionless Image
37.[ว.7.1 ม.3/2] ดวงจันทร์เป็นบริวารของโลกมีแรงโน้มถ่วง 1/6 ของแรงโน้มถ่วงของโลก วัตถุชิ้นหนึ่งชั่งบนดวงจันทร์ได้ 60 นิวตัน วัตถุชิ้นนี้ชั่งบนโลกได้กี่นิวตัน *
1 point
9.[ว 1.1 ม. 1/5] พิจารณาวัฏจักรการหมุนเวียนของคาร์บอน แล้วตอบคำตอบ ก ข ค ง คือกระบวนการใด *
1 point
Captionless Image
40.พิจารณาประโยชน์ของดาวเทียมต่าง ๆ แล้วตอบคำถาม ดาวเทียม THEOS ใช้สำรวจทรัพยากรธรรมชาติ ดาวเทียม SOHO ใช้วิเคราะห์วัตถุบนท้องฟ้า ดาวเทียม GOES-J ใช้สำรวจเมฆ สภาพอากาศ ดาวเทียม THAICOM ใช้สื่อสารระยะไกล คนทั่วโลกรับรู้ข่าวสารในการเตือนภัยสึนามิ แผ่นดินไหว ใช้ประโยชน์จากดาวเทียมดวงใดมากที่สุด *
1 point
29. [ว 5.1 ม 3/1] การใช้ถังน้ำขนาดใหญ่ใส่น้ำเต็ม ตั้งไว้ในที่สูง แล้วต่อท่อให้น้ำไหลไปหมุนกังหันซึ่งมีแกนต่อเข้ากับขดลวดที่อยู่ระหว่างแท่งแม่เหล็ก และต่อวงจรเข้ากับหลอดไฟจนสว่าง การเปลี่ยนรูปพลังงานเป็นแบบใดตามลำดับ *
1 point
42.[ว.2.1 ม.3/4] สนามหญ้ากว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร มีหญ้าหลายชนิดรวมทั้งหญ้าแห้วหมู นักเรียน 2 คน ต้องการสํารวจประชากรหญ้าแห้วหมูในสนามนี้ จึงใช้กรอบไม้กว้าง 20 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตรเหวี่ยงไปบนสนามหญ้าแล้วนับจํานวนหญ้าแห้วหมูแต่ละครั้ง นักเรียนแต่ละคนทําการทดลอง 5 ครั้ง โดยนักเรียนคนที่ 1 ทําการทดลองก่อน นักเรียนคนที่ 2 ได้ผลดังตารางข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้อง *
2 points
Captionless Image
4.[ว 1.2 ม. 3/2] ชายหนุ่มคนหนึ่งมีลักษณะผิวดำพันธุ์แท้ แต่งงานกับหญิงสาวผิวขาว มีลูก 2 คน ลูกทั้งสองมีโอกาสเป็นแบบใด *
1 point
5.[ว 1.2 ม. 3/2]พิจารณาแผนภาพแล้วตอบคำถาม ชายหญิงคู่นี้มีโอกาสมีลูกชายลักษณะใด *
1 point
Captionless Image
38.[ว7.1 ม.3/3] นักเรียนคนหนึ่งสังเกตเห็นกลุ่มดาวกลุ่มหนึ่งแล้วบอกว่าเป็นกลุ่มดาวนายพราน นักเรียนคนที่สองสังเกตเห็นกลุ่มดาวกลุ่มหนึ่ง แล้วบอกว่าเป็นกลุ่มดาวเต่า การสังเกตกลุ่มดาวของนักเรียนทั้งสองคนสรุปได้ว่าอย่างไร *
1 point
23. [ว4.1 ม 3/3 ] พิจารณาข้อมูลจากกราฟที่ให้ แล้วตอบคําถาม กราฟ มวล และปริมาตรของวัตถุ A B และ C ถ้านำวัตถุ A B และ C หย่อนลงในน้ำทีมีความหนาแน่น 1.0 g / cm3 วัตถุชนิดใดลอยน้ำได้ *
1 point
Captionless Image
28. [ว4.2 ม 3/3] นักเรียนคนหนึ่งออกแรง 100 นิวตัน ผลักวัตถุให้เคลื่อนที่ได้ระยะทางดังภาพ งานที่นักเรียนคนนี้ทำได้เท่ากับกี่ นิวตัน-เมตร *
1 point
Captionless Image
11.[ว 2.2 ม. 3/3] การจัดกลุ่มทรัพยากรธรรมชาติแบบนี้ใช้อะไรเป็นเกณฑ์ *
1 point
Captionless Image
34.[ว7.1 ม.3/1] พิจารณาแผนภาพแล้วตอบคำถาม การแบ่งดาวเคราะห์เป็น 2 กลุ่ม ดังแผนภาพ กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 เรียกว่าอะไร เรียงตามลำดับ *
1 point
Captionless Image
6.[ว 1.2 ม. 3/4] เฟิร์นเกาะติดต้นไม้ใหญ่ เป็นลักษณะการอยู่ร่วมกันที่คล้ายคลึงกับข้อใด *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25. Report Abuse - Terms of Service