Request edit access
ร่างพระราชบัญญัติโรงแรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑. สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา
การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจไม่เป็นไปตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๒ (๘) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เสนอร่างพระราชบัญญัติโรงแรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งกำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นนายทะเบียน มีอำนาจในการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงแรมในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มีคณะอนุกรรมการพิจารณาการขออนุญาตในเขตจังหวัดและกรุงเทพมหานคร รวมทั้งให้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ความจำเป็นต้องตรากฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหา
เพื่อให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดให้แก้ไขกฎหมายว่าด้วยโรงแรม เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นนายทะเบียน มีอำนาจในการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงแรมในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีคณะอนุกรรมการพิจารณาการขออนุญาตในเขตจังหวัดและกรุงเทพมหานคร และให้ค่าธรรมเนียมตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการแก้ไขกฎหมายให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แต่ปัจจุบันยังไม่มีการดำเนินการแก้ไขกฎหมายแต่อย่างใด
๓. หลักการสาระสำคัญของกฎหมายที่ตราขึ้น
๓.๑ แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “นายทะเบียน” และ “พนักงานเจ้าหน้าที่” (ร่างมาตรา ๔)
๓.๒ เพิ่มบทนิยามคำว่า “ผู้บริหารท้องถิ่น” และ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” (ร่างมาตรา ๔)
๓.๓ แก้ไขเพิ่มเติมให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินท้ายพระราชบัญญัตินี้ ยกเว้นค่าธรรมเนียม และกำหนดกิจการอื่นหรือออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๕ )
๓.๔ เพิ่มบทบัญญัติคณะกรรมการส่งเสริมการประกอบกิจการโรงแรมในกรุงเทพมหานคร (ร่างมาตรา ๑๒/๑)
๓.๕ เพิ่มบทบัญญัติคณะกรรมการส่งเสริมการประกอบกิจการโรงแรมในจังหวัด (ร่างมาตรา ๑๒/๒)
๓.๖ เพิ่มบทบัญญัติอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมการประกอบกิจการโรงแรมในกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการส่งเสริมการประกอบกิจการโรงแรมในจังหวัด (ร่างมาตรา ๑๒/๓)
๓.๗ เพิ่มบทบัญญัติให้ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ร่างมาตรา ๒๙/๑)
๓.๘ เพิ่มบทบัญญัติให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปตรวจสอบใบอนุญาต ทะเบียนผู้พักบัตรทะเบียนผู้พัก สภาพและลักษณะของโรงแรม (ร่างมาตรา ๔๕)
๔. ประเด็นที่จะรับฟังความคิดเห็น
๔.๑ ความคิดเห็นเกี่ยวกับชื่อพระราชบัญญัติ (มาตรา ๑)
๔.๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกาศใช้บังคับกฎหมาย (มาตรา ๒)
๔.๓ ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทนิยาม (มาตรา ๓ - ๔)
๔.๔ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๕)
๔.๕ ความคิดเห็นเกี่ยวกับคณะกรรมการส่งเสริมการประกอบกิจการโรงแรมในกรุงเทพมหานคร และในจังหวัดอื่น (มาตรา ๖)
๔.๖ ความคิดเห็นเกี่ยวกับเงินค่าธรรมเนียมให้เป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา ๗)
๔.๗ ความคิดเห็นเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ (มาตรา ๘)
๔.๘ ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเฉพาะกาล (มาตรา ๙ – ๑๑)
๔.๙ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service