Request edit access
แบบสอบถาม "สำนักงานพมจ." เพื่อทำแผนการตรวจสอบประจำปี 2560
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามข้อมูลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (กองทุนฯ ) ในสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (สนง.พมจ.) เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2560 ของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ตสน. พก.) ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในต่อไป
ตสน.พก.ขอขอบคุณทุกท่านอย่างยิ่ง ที่กรุณาสละเวลาให้ข้อมูลตามแบบสอบถามนี้
1.ชื่อหน่วยงาน *
สำนักงาน พมจ. ของท่านอยู่ในจังหวัดใด
Your answer
2.ท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดของท่านเกษียณอายุราชการในปีใด *
3.ผู้อำนวยการกลุ่มศูนย์บริการคนพิการจังหวัดของท่านเกษียณอายุราชการในปีใด *
4.เมื่อบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS แล้วมีคนตรวจสอบการบันทึกบัญชีหรือไม่ *
5.มีการสอบยันยอดระหว่างบัญชีในระบบ GFMIS กับ บัญชีมือทุกสิ้นเดือน หรือไม่ *
6.ผู้มีหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงินออนไลน์ทำหน้าที่ด้วยตนเองหรือไม่ *
7.ผู้ดูแล (Admin) ในระบบออกใบเสร็จรับเงินออนไลน์ ทำหน้าที่ด้วยตนเองหรือไม่ อย่างไร *
8.มีการตรวจสอบการใช้ใบเสร็จรับเงินออนไลน์ที่ใช้ไปในแต่ละวัน กับจำนวนเงินที่นำส่ง หรือไม่ อย่างไร *
9.มีการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินที่ใช้ไปในระบบ (ออนไลน์) กับแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินที่คงเหลือจริง หรือไม่ อย่างไร *
10.จำนวนใบเสร็จรับเงินที่ใช้ในระบบในปีงบประมาณ 2559 ใช้ไปจำนวนกี่ฉบับ *
11.มีลูกหนี้ชำระหนี้ด้วยธนาณัติในปีงบประมาณ 2559 จำนวนกี่ฉบับ *
12.จำนวนลูกหนี้ทั้งหมดที่มีของจังหวัดท่านมีจำนวนกี่ราย *
13.เขียนเช็คจ่ายให้ผู้กู้มีการขีดคร่อมเช็คหรือไม่ *
14.เขียนเช็คสั่งจ่ายเจ้าหนี้กรณีจัดซื้อจัดจ้าง ขีดคร่อมเช็คหรือไม่ *
15.มีการทำหนังสือยืนยันยอดหนี้หรือไม่ และส่งให้ลูกหนี้อย่างไร *
16.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (กองทุน) ได้รับการอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือไม่ *
17.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุของกองทุน ได้รับการอบรมเกี่ยวกับงานการพัสดุ หรือไม่ อย่างไร *
18.ท่านได้รับการตรวจสอบจากกลุ่มตรวจสอบภายใน พก. ในช่วงเวลาใด *
ด้วยความขอบคุณจาก กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
มุ่งมั่นพัฒนา สู่มาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms