Request edit access
Анкета ПИРО община Ново село
Уважаеми жители на община Ново село,

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, започна разработването на План за интегрирано развитие на община Ново село за периода 2021-2027 г.

Този план е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години. Вашето участие в изработването на плана би гарантирало качеството и реалистичността му. Това може да стане чрез попълване на настоящата анкета и участие в последващите фокус група и обществено обсъждане на плана, за което можете да заявите желанието си чрез посочване на координати за връзка с Вас в края на анкетата.

Благодарим Ви!
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ПИРО - Община Ново село 2021 - 2027 г.
1. Запознати ли сте с Общинския план за развитие Ново село за периода 2014-2020 г.? *
2. В каква посока се промени общината през последните 7 години? *
3. Какво е Вашето лично мнение за състоянието на общината спрямо останалите общини в региона? *
4. Настоящата визия за развитие на общината е "Община Ново село – пример за възраждане на малките общини в името на повишаване качеството на живот на населението".  Считате ли, че е необходима нова визия за развитие на общината? *
4.1. Ако сте отговорили с „да“, моля, формулирайте Вашето НОВО предложение за визия на общината:
5. Кои са най-ценните за Вас обекти на територията на общината? (забележителности, местности, селища, природни, исторически обекти и т.н.) *
6. Кои са ТРИТЕ най-важни сфери, в които да бъдат реализирани проекти на територията на общината до 2027 г.? *
Required
7. Кой е най-важният (приоритетен) проект за Вашето конкретно населено място, който трябва да бъде реализиран до 2027 г.? (посочете Вашето населено място и проекта)
8. Какъв проект/и може да реализира Вашата община съвместно със съседните общини, който / които да допринесе за развитието на целия район? (Напишете имената на конкретните общини, проектна идея или сфера на партньорство.)
9. Кои са основните проблеми, които са характерни за община Ново село в момента? (Моля, посочете НЕ повече от 5 отговора) *
Required
10. Кои трябва да бъдат приоритетните направления за икономическо развитие в общината и оценете тяхната значимост за Вас? *
Много важно
Важно
Не е важно
Нямам мнение
Растениевъдство
Животновъдство
Лека промишленост
Тежка промишленост
Високотехнологични производства
Енергия и възобновяеми енергийни източници
Транспорт
Туризъм
Хранително-вкусова промишленост
11. Кои са най-необходимите мерки за подобряване на състоянието в общината и оценете тяхната значимост за Вас? (Можете да оцените всяка една мярка)
Много важно
Важно
Не е важно
Нямам мнение
Подобряване на достъпността между селищата в общината и туристическите забележителности
Подобряване на техническата инфраструктура (водоснабдителна, канализационна, електроснабдителна)
Намаляване нивата на замърсяване на въздуха
Подкрепа и стимулиране на бизнеса в различните сектори на местната икономика
Реконструкция/обновяване на промишлените територии
Развитие на туризма (поддържане на паметниците на културата, инвестиции в читалищата, фестивали и др.)
Подобряване на енергийната ефективност на сградите и използване на ВЕИ
Подобряване на жилищния сектор
Запазване и създаване на нови зелени зони за отдих и спорт
Повишаване качеството на образованието
Подобряване качеството на предлаганите здравни и медицински услуги
Борба с безработицата и подобряване на пазара на труда (вкл. квалификация на хората)
Борба с дискриминацията, социално включване и създаване на равни възможности
Подобряване на управлението на Общината (административния капацитет)
Подобряване на административните услуги за населението и бизнеса (вкл. електронни)
Засилване ролята на неправителствения сектор и стимулиране на гражданското участие в управлението
Подкрепа за развитие на научна и развойна дейност
Стимулиране на междуобщинско сътрудничество (проекти, вкл. международни)
Clear selection
12. Ако имате роднини/приятели напуснали Община Ново село, при какви условия мислите, че биха се върнали?
13. На каква финансова помощ разчитате в момента? Разчитам на: *
14. Бих искал/а да разчитам на: *
15. Какви източници на информация използвате за запознаване с развитието на общината?
16. На територията на кое населено място живеете? *
17. Към коя от изброените групи спадате? *
Clear selection
18. Вашият пол е: *
Clear selection
19. Вашата възраст е: *
Clear selection
20. Вашето най-високо придобито образование е: *
Желаете ли да участвате в предстоящи обсъждания във връзка с изработването на План за интегрирано развитие на община Ново село за периода 2021-2027 г. *Ако да, моля оставете Вашите координати, за да се свържем с Вас и Ви информираме за предстоящите събития/дейности по изработването на плана. (Данните ще бъдат използвани само за връзка с Вас и няма да бъдат предоставяни на трети лица. С попълването на настоящия формуляр давам съгласието си за обработка на предоставените от мен лични данни за целите на проучването). *
Име и фамилия:
Телефон:
E-mail:
Моля, направете допълнителни коментари, за които мислите, че ще бъдат полезни за разработването на План за интегрирано развитие на община Ново село: *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy