Request edit access
קול קורא לקטיף ישראלי 2017

* המודעה מנוסחת בלשון זכר אך מיועדת לשני המינים


"קטיף ישראלי" הנו מיזם לשילוב סטודנטים בעבודה חקלאית המשותף למשרד החקלאות ופיתוח הכפר ולהתאחדות הסטודנטים הארצית, המשלב בין הצורך של הסטודנטים בעבודה בקיץ, לבין הצורך של החקלאי בידיים עובדות בעונה הבוערת של העבודה החקלאית, ומעניק לסטודנט הזדמנות להשתתף בתכנית המשלבת עבודה לצד לימודי ציונות, חקלאות וחברה.

רקע:
בעבר היו החקלאות וההתיישבות בליבה הרעיונית והמעשית של הזרמים הבולטים בציונות. כיום, חל פיחות במעמדן של אלו יחד עם הירידה המשמעותית במספר הישראלים העובדים בחקלאות. במקביל, סטודנטים רבים מחפשים אחר עבודה בחופשת הקיץ, שתאפשר להם לחסוך כסף לקראת שנת הלימודים הבאה, כמו גם חיפוש אחר מסגרת משמעותית וחווייתית. תכנית "קטיף ישראלי" מספקת מענה הן לצורכי החקלאים והן לצורכי הסטודנטים. עבור החקלאים מספקת התכנית כוח עבודה מחויב ומסור ואילו עבור הסטודנטים מספקת התכנית מסגרת המאפשרת להתפרנס במקביל לחוויה ערכית.


הקול הקורא מיועד למשתתפים בתכנית קטיף ישראלי 2017

תנאי התכנית:
•התכנית תתקיים במהלך הקיץ, על הסטודנט להיות זמין לעבודה מלאה בהתאם לצורך הספציפי של אותה קבוצה (ישנה שונות רבה בתאריכי ההתחלה של הקבוצות השונות) עד לשבוע לפני פתיחת שנת הלימודים תשע"ח.
•התכנית מיועדת לסטודנטים פעילים הרשומים במוסד אקדמי המוכר על ידי המל"ג ומה"ט, או לסטודנטים אשר רשומים לשנת הלימודים תשע"ח במוסד אקדמי המוכר על ידי המל"ג ומה"ט בלבד.
•על מנת לקבל את המלגה ממשרד החקלאות, על הסטודנט/ית להתחייב ל-250 שעות עבודה חקלאית, במשקים המשתתפים בתכנית.
•במסגרת התכנית תתקיים פעילות העשרה עד שלוש פעמים בשבוע, אשר תכלול הרצאות, סיורים, דיונים ופעילות גיבוש בנושאים: חקלאות, ציונות, יהדות, התיישבות, והיכרות עם הרעיון הקהילתי.
•במקרה ובו לא השלים הסטודנט את מכסת השעות הנדרשת בשל גורם שמקורו בחקלאי שבמשקו התבצעה העבודה, אזי במקרה כאמור, תהיה למנהלי התכנית ולמשרד החקלאות ופיתוח הכפר הזכות לאשר את מתן המלגה גם ללא ההגעה לאותה מכסה נדרשת.
•מגורים יסופקו על ידי החקלאי/יישוב אצלו יעבוד הסטודנט, ויהיו בתנאים נאותים. התכנית תפעל במטרה שהחקלאים יסבסדו את המגורים.

•הקבלה לתכנית מותנית בהגשת טופס הרשמה מקוון, אישור לימודים תקף במוסד אקדמי ובמעבר ריאיון אישי.
•התכנית כוללת עבודה פיזית מרובת שעות.


תשלום:
•הסטודנט יזכה לשכר לכל הפחות בהתאם להוראות החוק אשר יסוכם מראש ולתנאים סוציאליים מלאים ממעסיקו, החקלאי בלבד.
•לאחר תום התכנית ובכפוף לבדיקת הזכאות על ידי משרד החקלאות, הסטודנטים יהיו זכאים למלגה שנתית חד פעמית על סך ₪3,000 (בנוסף למשכורת עבור עבודתם).

Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms