Request edit access
ແບບປະເມີນ Online ສຶກສາ ຄວາມພຶງພໍໃຈໃນການໃຫ້ບໍລິການເວັບໄຊ ຂອງບຸກລາກອນ ແລະ ນັກສຶກສາ ມະຫາວິທະຍາ ໄລສະຫວັນນະເຂດ
    ແບບສອບຖາມນີ້ ມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອປະເມີນຄວາມພຶງພໍໃຈໃນການໃຫ້ບໍລິການ ເພື່ອປະໂຫຍດໃນການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງເວັບໄຊຕ໌ໃຫ້ດີຢິ່ງຂຶ້ນ ແລະ ນຳໄປພັດທະນາເວັບໄຊ ມຂ. ການຕອບແບບສອບຖາມນີ້ຈະເປັນປະໂຫຍດໃນການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງເວັບໄຊຕ໌ໃຫ້ດີຢິ່ງຂຶ້ນ ຊຶ່ງຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ຖືເປັນຄວາມລັບຈະບໍ່ມີການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນເປັນສ່ວນບຸກຄົນ.
www.sku.edu.la
ຄຳແນະນຳ
1. ຂໍ້ມູນນີ້ຈະຖືກເກັບເປັນຄວາມລັບສະເພາະ ກະລຸນາຕອບໃຫ້ກົງກັບຄວາມເປັນຈິງທີ່ສຸດ
2. ກະລຸນາອ່ານຂໍ້ຄວາມຢ່າງລະອຽດ ແລະ ກົດປຸ່ມເລືອກໃນຊ່ອງລະດັບທີ່ເປັນຄວາມຈິງ ກົງກັບຄວາມຄິດເຫັນ ຂອງທ່ານຫລາຍທີ່ສຸດ ໃນແຕ່ລະຫົວຂໍ້ ໂດຍພິຈາລະນາເກນຂອງແຕ່ລະລະດັບ ດັ່ງນີ້
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy