Request edit access
Objednávka Hygienickej príručky
Pre prevádzky verejného stravovania, stánky s rýchlym občerstvením a iné zariadenia s ambulantným predajom pokrmov a nápojov
Príručku zasielame prevádzkovateľom až po vyplnení nižšie uvedeného formuláru. Vaše údaje budú použité pre vytvorenie licencie, ktorú budete mať uvedenú v príručke. Licencia Vás oprávni používať Hygienickú príručku len v prevádzke, pre ktorú Vám bude licencia udelená. Licencia je neprenosná. Príručku zasielame len prevádzkovateľom zariadenia verejného stravovania, nie fyzickým osobám.
Krstné meno *
Your answer
Priezvisko *
Your answer
Názov spoločnosti *
Your answer
IČO *
Your answer
DIČ *
Your answer
Adresa (Ulica, číslo domu, PSČ, mesto, krajina) *
Your answer
Telefón *
Your answer
E-mailová adresa *
Your answer
Názov prevádzky *
Your answer
Adresa prevádzky *
Your answer
Záväzne si objednávam Hygienickú príručku. *
Required
Súhlasím so Všeobecnými obchodnými podmienkami. *
Required
Objednávateľ ako dotknutá osoba v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV, Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dávam súhlas Prevádzkovateľovi (Strana Sloboda a Solidarita), na spracovanie mojich osobných údajov uvedených pre účely evidencie a zabezpečenia procesu poskytovaných služieb. Tento súhlas platí počas trvania služby, ako aj počas následnej archivácie predložených osobných materiálov. Som si vedomý/á, že súhlas na spracovanie mojich osobných údajov môžem kedykoľvek písomne odvolať. Uvedené údaje sú dôverné a v zmysle platných právnych predpisov môžu byť poskytnuté tiež daňovému úradu a Ministerstvo školstva, športu, vedy a výskumu SR ako aj Centru vedecko-technických informácií SR. Zároveň beriem na vedomie, že spracované údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky a s platnými predpismi ES/EÚ. Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov. *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service