The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

Untitled form
Send
Untitled form
Section 1 of 1
Question
Question Type
Loading image...
งานโสตทัศนูปกรณ์
งานทะเบียน/บริการวิชาการ
งานบริหารทั่วไป
งานธุรการ
งานคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
กิจการนักศึกษา/งานทุน
งานการเงิน
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
ให้บริกาารด้วยความสุภาพ อัธยาสัยดี เป็นมิตร
ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
ให้คำแนะนำ ตอบข้อสักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง
สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
การแต่งการ สุภาพเหมาะสม
มีเจ้าหน้าที่ให้บริการในหน่วยงาน
มีการให้บริการตามลำดับ ก่อน-หลัง
ระยะเวลาในการบริการมีความเหมาะสม ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว
ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม
มีที่นั่งพักสำหรับผู้มาติดต่อ
สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ
เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการให้บริการมีความเหมาะสม
มีข้อมูล/เอกสาร/Website/แบบฟอร์มสะดวกและง่ายต่อการใช้บริการ
Rows
1.
ให้บริกาารด้วยความสุภาพ อัธยาสัยดี เป็นมิตร
2.
ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
3.
ให้คำแนะนำ ตอบข้อสักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง
4.
สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
5.
การแต่งการ สุภาพเหมาะสม
6.
มีเจ้าหน้าที่ให้บริการในหน่วยงาน
7.
มีการให้บริการตามลำดับ ก่อน-หลัง
8.
ระยะเวลาในการบริการมีความเหมาะสม ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว
9.
ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม
10.
มีที่นั่งพักสำหรับผู้มาติดต่อ
11.
สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ
12.
เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการให้บริการมีความเหมาะสม
13.
มีข้อมูล/เอกสาร/Website/แบบฟอร์มสะดวกและง่ายต่อการใช้บริการ
14.
Add row
Columns
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
Add column
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Message for respondents
This form is no longer accepting responses
Insights
Total points distribution
Loading...
Loading responses...
นักศึกษาใช้บริการเรื่อง
No responses yet for this question.
ระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการ
No responses yet for this question.
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้มารับบริการ
No responses yet for this question.
of
3
Main menu
.