Request edit access
การสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของผู้มาติดต่อกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
คำชี้แจง
แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้มาติดต่อกับกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จึงขอให้ท่านเป็นผู้ตอบ แบบสำรวจให้ตรงกับความพึงพอใจของท่านให้มากที่สุด ซึ่งผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้ จะนำไปใช้ในการปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยคำตอบของท่าน จะไม่นำมาเปิดเผย

แบบสำรวจฯ ประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้
1. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่
2. ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
3. ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

ระดับความคิดเห็น
5 = พอใจมาก
4 = พอใจ
3 = พอใจน้อย
2 = ไม่พอใจ
1 = ไม่พอใจมาก
0 = ไม่แสดงความคิดเห็น
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ท่านมาติดต่อขออนุญาตผลิตภัณฑ์ใด *
1.ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ *
พอใจมาก (5)
พอใจ (4)
พอใจน้อย (3)
ไม่พอใจ (2)
ไม่พอใจมาก (1)
ไม่แสดงความคิดเห็น (0)
1.1 ความตั้งใจในการให้บริการ
1.2 ความสุภาพ อ่อนน้อม และมีมนุษยสัมพันธ์
1.3 ความเสมอภาคในการจัดลำดับของผู้มารับบริการ
1.4 ความตรงต่อเวลาในการนัดหมาย
1.5 ความซื่อสัตย์ สุจริต ของเจ้าหน้าที่
1.6 ความสามารถในการอธิบาย ให้คำแนะนำ และตอบข้อซักถาม
2.ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
พอใจมาก (5)
พอใจ (4)
พอใจน้อย (3)
ไม่พอใจ (2)
ไม่พอใจมาก (1)
ไม่แสดงความคิดเห็น (0)
2.1 ความสะดวกของสถานที่ตั้งในการมาขอรับบริการ
2.2 อุปกรณ์อำนวยความสะดวก เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เพียงพอ
2.3 ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการให้บริการ
2.4 ความสะดวกในการติดตามเรื่องทางโทรศัพท์
2.5 ความสะดวกในการเสนอความคิดเห็น
2.6 ความเหมาะสมของเทคโนโลยีที่ใช้ เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
3. ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ *
พอใจมาก (5)
พอใจ (4)
พอใจน้อย (3)
ไม่พอใจ (2)
ไม่พอใจมาก (1)
ไม่แสดงความคิดเห็น (0)
3.1 ขั้นตอนในการให้บริการเข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
3.2 การให้บริการถูกต้อง รวดเร็ว ตรงตามความต้องการ
3.3 ระยะเวลาเหมาะสมในการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน
3.4 มีการระบุผู้รับผิดชอบในการติดตามงาน
3.5 มีความรวดเร็วในการแจ้งผลการพิจารณา
3.6 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy