แบบสอบถาม เรื่อง การศึกษารูปแบบการให้บริการวารสาร หนังสือพิมพ์ ของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม อย่างมีประสิทธิภาพ
ขอความอนุเคราะห์ท่านในฐานะที่เป็นประชากรกลุ่มตัวอย่าง ได้กรุณาสละเวลาการตอบแบบสอบถามนี้ ตามความเป็นจริง โดยใส่เครื่องหมาย / ลงใน ( ) หรือเติมคำลงในช่องว่างตามความเป็นจริง ซึ่งข้อมูลที่จะได้ จะปกปิดเๅป็นความลับ แต่จะนำมาวิเคราะห์เชิงวิชาการ เพื่อนำผลการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา ตัดสินใจ กำหนดเป็นนโยบาย เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยของเราให้เจริญก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพต่อไป
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวารสารและหนังสือพิมพ์
ตอนที่ 3 สภาพปัญหา หรือ อุปสรรคในการให้บริการวารสารและหนังสือพิมพ์
ตอนที่ 4 การให้บริการด้านวารสารและหนังสือพิมพ์ของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นอื่นๆ
Email address *
Cannot pre-fill email address.
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
2. อายุ (สำหรับนักศึกษากรอก)
2.1 อายุ (สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไปกรอก)
3. สถานะ
4. คณะ
ตอนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจของผู้ใช้บริการวารสารและหนังสือพิมพ์
ใช่
ไม่ใช่
วารสารวิชาการ คือ วารสารที่นำเสนอบทความ และเรื่องราวทางวิชาการสาขาต่างๆ
วารสารทั่วไปหรือนิตยสารเน้นเนื้อหาให้ความบันเทิงแก่ผู้อ่าน
ISSN คือเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร
วารสาร คือสิ่งพิมพที่ออกเป็นประจำ มีกำหนดออกไว้แน่นอนและต่อเนื่อง
วารสารรายปักษ์ หมายถึงวารสารที่อมีกำหนดออกทุก 15 วัน
หนังสือพิมพ์เป็นสิ่งพิมพ์ที่ออกต่อเนื่องส่วนใหญ่กำหนดออกเป็นรายวัน
หนังสือพิมพ์ คือ สิ่งพิมพ์ที่นำเสนข่าวสารใหม่ๆ ที่ทันต่อเหตุการณ์
ประชาชาติธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจเป็นหนังสือพิมพ์เฉพาะเรื่อง
ไทยรัฐ ข่าวสด เดลินิวส์จัดเป็นหนังสือพิมพ์ทั่วไป
ตอนที่ 3 สภาพปัญหาในการให้บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ (ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ)
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการให้บริการ
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพและกิริยามารยาทที่ดี
เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
ตอนที่ 3 สภาพปัญหาในการให้บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ (ด้านทรัพยากรสารสนเทศ)
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
วารสารมีไม่เพียงพอและไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
หนังสือพิมพ์ไม่เพียงพอต่อการใช้บริการ
วารสารไม่ทันสมัยและไม่หลากหลาย
หนังสือพิมพ์ไม่ทันสมัยและไม่หลากหลาย
วารสารเรียงไม่เป็นระบบและหยิบอ่านยาก
หนังสือพิมพ์จัดวางไม่เป็นระเบียบและหยิบอ่านยาก
ตอนที่ 3 สภาพปัญหาในการให้บริการวารสารและหนังสือพิมพ์(ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก)
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
โต๊ะ – เก้าอี มีเพียงพอต่อการให้บริการ
บรรยากาศปลอดโปร่ง
การจัดแสงสว่างมีเพียงพอ
ความเป็นระเบียบของชั้นวางวารสารหนังสือพิมพ์
ความสะอาดของชั้นวางวารสาร หนังสือพิมพ์
ตำแหน่งที่ตั้งของชั้นวางวารสาร หนังสือพิมพ์
ตอนที่ 3 สภาพปัญหาในการให้บริการวารสารและหนังสือพิมพ์(ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ)
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
มีขั้นตอนการให้บริการที่เป็นระบบ
การให้บริการสะดวกและรวดเร็ว
มีระยะเวลาการยืม-คืนเหมาะสมกับการให้บริการ
การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นสามารถค้นหาได้ง่ายและรวดเร็ว
เวลาที่ให้บริการ (เวลาเปิด-ปิด) มีความเหมาะสม
ตอนที่ 3 สภาพปัญหาในการให้บริการวารสารและหนังสือพิมพ์(ด้านการสื่อสารกับผู้ใช้)
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เอกสาร แผ่นพับและป้ายแนะนำการให้บริการ มีความชัดเจนและเพียงพอ
การแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับบริการ กิจกรรมและทรัพยากรสารสนเทศใหม่ มีความสม่ำเสมอ
การสื่อสารกับผู้ใช้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเวลาในการให้บริการมีความสม่ำเสมอ
ตอนที่ 4 ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านวารสารและหนังสือพิมพ์ของสำนักวิทยบริการ(ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ)
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการให้บริการ
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพและกิริยามารยาทที่ดี
เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
ตอนที่ 4 ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านวารสารและหนังสือพิมพ์ของสำนักวิทยบริการ(ด้านทรัพยากรสารสนเทศ)
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
วารสารมีจำนวนเพียงพอและตรงความต้องการ
หนังสือพิมพ์มีจำนวนเพียงพอต่อการให้บริการ
วารสารมีความทันสมัยและหลากหลาย
หนังสือพิมพ์มีความทันสมัยและหลากหลาย
วารสารเรียงได้อย่างถูกต้องเป็นระเบียบหาง่าย
หนังสือพิมพ์จัดวางอย่างเป็นระเบียบหาง่าย
ตอนที่ 4 ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านวารสารและหนังสือพิมพ์ของสำนักวิทยบริการ(ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก)
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
โต๊ะ – เก้าอี มีเพียงพอต่อการให้บริการ
บรรยากาศปลอดโปร่ง
การจัดแสงสว่างมีเพียงพอ
ความเป็นระเบียบของชั้นวางวารสารหนังสือพิมพ์
ความสะอาดของชั้นวางวารสาร หนังสือพิมพ์
ตำแหน่งที่ตั้งของชั้นวางวารสาร หนังสือพิมพ์
ตอนที่ 4 ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านวารสารและหนังสือพิมพ์ของสำนักวิทยบริการ(ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ)
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
มีขั้นตอนการให้บริการที่เป็นระบบ
การให้บริการสะดวกและรวดเร็ว
มีระยะเวลาการยืม-คืนเหมาะสมกับการให้บริการ
การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นสามารถค้นหาได้ง่ายและรวดเร็ว
เวลาที่ให้บริการ (เวลาเปิด-ปิด) มีความเหมาะสม
ตอนที่ 4 ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านวารสารและหนังสือพิมพ์ของสำนักวิทยบริการ(ด้านการสื่อสารกับผู้ใช้)
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เอกสาร แผ่นพับและป้ายแนะนำการให้บริการ มีความชัดเจนและเพียงพอ
การแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับบริการ กิจกรรมและทรัพยากรสารสนเทศใหม่ มีความสม่ำเสมอ
การสื่อสารกับผู้ใช้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเวลาในการให้บริการมีความสม่ำเสมอ
ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ 1. จากการที่ท่านมาใช้บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ ปัญหาที่พบมากที่สุดคืออะไรบ้าง
ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ 2. ท่านคิดว่ามีข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร
ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ 3. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
Get link
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of NAKHON PHANOM UNIVERSITY. - Terms of Service - Additional Terms