Request edit access
แบบฟอร์มสมัครขอรับบริการ QD Clinic : @ QD
กำหนดการจัดกิจกรรมระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2561
โดยมีวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ดังนี้
1. เพื่อให้คำปรึกษาและคำแนะนำสำหรับคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ในประเด็นข้อสงสัยต่างๆ ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
2. เพื่อเป็นการเตรียมการยกระดับมาตรฐานหลักสูตรเพื่อให้ได้การรับรอง (Accreditation) ในระดับชาติและนานาชาติ

เงื่อนไขการรับบริการ
หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ขอให้แจ้งมายังฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ก่อนวันจัดกิจกรรม 3 วัน
ที่ qd@g.swu.ac.th เท่านั้น

รูปแบบการสมัคร แบ่งเป็น 3 แบบ ดังนี้
1. สมัครครั้งเดียวทุกหัวข้อ สามารถสมัครได้ที่แบบฟอร์มนี้

2. สมัครเป็นรายหัวข้อ กรุณาคลิ๊กที่ URL ท้ายหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อที่ 1. เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา (https://goo.gl/cRFdz7)
หัวข้อที่ 2. TQA / EdPEx Criteria (https://goo.gl/HfNL58)
หัวข้อที่ 3. การออกแบบสอบถามเพื่อการประเมิน (https://goo.gl/I3M1ED)
หัวข้อที่ 4. ทักษะการเป็นผู้ประเมินด้านต่างๆ (https://goo.gl/Q5LfuP)
หัวข้อที่ 5. การออกแบบสมรรถนะหลักสูตร (https://goo.gl/761cel)
หัวข้อที่ 6. Knowledge Management (https://goo.gl/IHejkc)
หัวข้อที่ 7. ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ : การสร้างและพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามยุคสมัย (https://goo.gl/20dxDr)

3. สมัครเป็นรายเดือน กรุณาคลิ๊กที่ URL ท้ายเดือนที่ต้องการ
เดือนกุมภาพันธ์ 2561 (https://goo.gl/TmwP0c)
เดือนมีนาคม 2561 (https://goo.gl/yVxAUH)
เดือนเมษายน 2561 (https://goo.gl/YSl7J0)
เดือนพฤษภาคม 2561 (https://goo.gl/j1Kb2J)
เดือนมิถุนายน 2561 (https://goo.gl/euqW3z)
เดือนกรกฎาคม 2561 (https://goo.gl/2T1KCi)


Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Srinakharinwirot University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms