Request edit access
Ankieta "Szkoła dla innowatora"
Szanowni Państwo, zwracam się z prośbą o udział w badaniu, którego celem jest ocenienie, w jakim stopniu polska szkoła przygotowuje uczniów do funkcjonowania w innowacyjnej gospodarce. Prosimy o podzielenie się swoimi spostrzeżeniami i opiniami na temat kształcenia kompetencji innowacyjnych w polskiej oświacie. Kwestionariusz składa się z trzech pytań i metryczki.

Z poważaniem

Prof. Jan Fazlagić
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania i podzielenie się swoimi opiniami. Wszystkie informacje uzyskane od Pani/Pana będą traktowane anonimowo. Proszę o ocenę szkoły, w której aktualnie Pani/Pan pracuje (a nie ogólnie „polskiej szkoły”).
Poniżej znajduje się lista kompetencji proinnowacyjnych. Proszę o podzielenie się swoją opinią na temat sytuacji w szkole lub placówce oświatowej, w której aktualnie Pani/Pan pracuje (jeśli pracuje Pani/Pan w więcej niż jednej szkole/placówce oświatowej, proszę o ocenę tej, której sytuację Pani/Pan zna najlepiej lub dowolnie wybranej, jeśli nie zauważa Pani/Pan różnic między nimi). *
Zdecydowanie nie kształtuje się tej kompetencji
Raczej nie kształtuje się tej kompetencji
W pewnym stopniu kształtuje się tę kompetencję
W dużym stopniu kształtuje się tę kompetencję
Nie wiem/ nie mam zdania
W szkole uczymy ciekawości i odkrywania możliwości – uczenie bycia ciekawym i patrzenia poza horyzont; nagradzanie uczniów za zadawanie pytań; nauczanie jak nie być zadowolonym z pierwszej opcji, zachęcanie do ciekawości i chęci szukania kolejnych możliwości. Uczenie jak eksperymentować i być otwartym na empiryczną weryfikację swoich założeń.
W szkole uczymy, jak rozwijać pomysły swoje i innych ludzi
W szkole uczymy, jak rozwiązywać problemy i przezwyciężać przeszkody
W szkole uczymy, jak myśleć niestandardowo nawet, jeśli czasami oznacza to niezgodność z powszechną opinią
W szkole uczymy, jak zmieniać perspektywę i patrzeć na problem z różnych stron
W szkole uczymy analitycznego myślenia
W szkole uczymy, jak pracować nad kilkoma pomysłami jednocześnie bez przedwczesnego wybierania „właściwych”
W szkole uczymy, jak uczyć się – uczymy zdolności analizowania, identyfikowania pozytywnych i negatywnych zdarzeń i ich przyczyn, zdolności do poprawiania procesów na tej podstawie
W szkole uczymy odwagi i podejmowania ryzyka – uczymy bycia odważnym i stawiania czoła wyzwaniom; nagradzamy „tych, którzy się odważą”; nauczamy, że niezgadzanie się jest w niektórych sytuacjach pozytywną postawą; znaczenia podejmowania ryzyka w życiu i akceptowania porażek, radzenia sobie z niepowodzeniami
W szkole uczymy, jak wyjaśniać i nadawać sens światu; jak wykorzystywać sztukę (poezja, teatr, itd.), aby rozwijać wyobraźnię; nauczamy, jak przełożyć abstrakcyjne pojęcia, problemy, projekty na obrazki i wykresy prezentujące przepływ pracy.
W szkole uczymy podejmowania decyzji – terminowości, brania na siebie odpowiedzialności i zarządzania ryzykiem
W szkole uczymy przewodzenia innym – uczymy, jak być liderem, wskazujemy znaczenie dobrego przywództwa dla powodzenia realizacji planu, uczymy proaktywnych zachowań i podejmowania inicjatywy.
W szkole uczymy zdolności do oparcia się pokusie natychmiastowej nagrody i oczekiwania na późniejsze wynagrodzenie
W szkole uczymy zarządzania zmianą i improwizacji – uczymy jak improwizować, pracować bez lub poza agendą, próbować osiągnąć rezultaty bez wcześniejszych przygotowań, mobilizować zasoby ad hoc, uczymy jak radzić sobie z niepewnością i zmianami, przygotowujemy uczniów na sytuacje, w których kilka interpretacji jest wiarygodnych; uczymy oceniania sił, które popychają lub hamują pomysł w danej sytuacji
W szkole uczymy wytrwałości i nie poddawania się zbyt łatwo
W szkole uczymy rozwijania zainteresowań i nauczamy, że posiadanie hobby jest zasobem - nagradzamy uczniów za rozwijanie ich zainteresowań; zachęcamy ich do działań nieobjętych programem nauczania
W szkole uczymy współpracy – uczymy jak osiągać synergię, nauczamy jak słuchać sugestii innych i próbować nowych pomysłów
W szkole uczymy rozwijania orientacji na przyszłość – nauczamy o zaletach spoglądania na przyszłe możliwości; uczymy oceny przyszłych kierunków i ryzyk na podstawie obecnych i przyszłych silnych stron, słabych stron, szans i zagrożeń
Opinie na temat skuteczności szkoły w kształtowaniu kompetencji proinnowacyjnych *
Zdecydowanie się nie zgadzam
Raczej się nie zgadzam
Raczej się zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam
Nie wiem / nie mam zdania
Nauczyciele rozumieją, że kształcenie kompetencji proinnowacyjnych wśród uczniów ma duże znaczenie dla sukcesu w ich życiu dorosłym
Aktualny system oceniania skuteczności nauczycieli uwzględnia ich kompetencje w zakresie nauczania kompetencji proinnowacyjnych
Szkoła ogólnie rzecz biorąc jest miejscem przyjaznym dla inicjatyw związanych z wdrażaniem rozwiązań sprzyjających innowacjom, nowatorstwu (w tym sposobu zarządzania szkołą)
Aktualna podstawa programowa w przedmiocie, którego nauczam sprzyja rozwojowi ciekawości poznawczej wśród uczniów
Aktualna podstawa programowa w przedmiocie, którego nauczam sprzyja rozwojowi umiejętności krytycznego myślenia
Aktualna podstawa programowa w przedmiocie, którego nauczam sprzyja rozwojowi umiejętności niezależnego myślenia i odwagi w poznawaniu świata
Przygotowanie uczniów do skutecznego zdawania egzaminów ma u mnie priorytet wobec rozwoju postawy kreatywności i innowacyjności
Na ocenę ucznia w dużej mierze ma wpływ jego poziom wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu
Na ocenę ucznia w dużej mierze ma wpływ jego kreatywność, ciekawość poznawcza, nowatorskie rozwiązania
Dyrektor/ przełożony promuje postawę proinnowacyjną nauczycieli swojej szkoły
Dyrektor sprzyja inicjatywom (nauczycielskim, uczniowskim) podejmowanym w szkole w zakresie kształtowania wśród uczniów postaw proinnowacyjnych
Jeśli chciałaby/chciałby się Pani/Pan podzielić swoimi spostrzeżeniami, zasugerować rozwiązania w zakresie kształcenia kompetencji proinnowacyjnych w szkole, prosimy o ich zamieszczenie poniżej:
Your answer
METRYCZKA
Wiek *
Zajmowane stanowisko nauczycielskie: *
Płeć: *
Województwo, w którym Pani/Pan wykonuje pracę nauczyciela: *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service