Request edit access
Könyv megrendelés
Előrendelhető könyv: Kovácsháza Anno Rendelési ára: 3500 forint.
A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár adatvédelmi és adatkezelési szabályzata az előrendelésre vonatkozóan
1. A Szabályzat célja
A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár adatvédelmi és adatkezelési politikáját és tájékoztatást nyújtson az érintetteknek a kovikonyvtar.hu weboldalakhoz kapcsolódó adatkezelésekről.

2. Alapfogalmak

Az intézmény a könyvtárhasználók személyes adatait a 2016/679/EU rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (a továbbiakban Rendelet), valamint a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv.) szóló jogszabályok előírásainak megfelelő módon kezeli.

Jelen Szabályzat értelmezése során lényeges alapfogalmak:

2.1. Adatkezelő: az, aki az érintett adatai kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.
A kovikonyvtar.hu, oldalakon folytatott online értékesítés esetén annak üzemeltetője; (azaz aki magát a szolgáltatást végzi):
Adatkezelő: Mezőkovácsházi Városi Könyvtár
adószám: 16656112-1-04
székhely: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 162.
postai címe (hivatalos levelezési címe): 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 162.
elektronikus elérhetősége (e-mail cím): mkhazkvt@gmail.com
honlapjának címe: www.kovikonyvtar.hu
Adatkezelő továbbá az a személy, akit jelen Szabályzat adott szolgáltatáshoz kapcsolódóan adatkezelőként nevesít.
2.2. „Címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik (részletesen meghatározva GDPR 4. cikk 9. pont).
2.3. Érintett: az adatkezelésben az az azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek az adatait kezelik (részletesen meghatározva: InfoTv. 3. §. 1. pont; GDPR 4. cikk 1. pont).
Jelen Szabályzat alapján folytatott adatkezelés esetén az a természetes személy, aki a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár honlapján (www.kovikonyvtar.hu) működő online rendelést használja. (továbbiakban: „Felhasználó”).
2.4. Személyes adat: egy természetes személy neve, e-mail címe, telefonszáma, lakcíme továbbá minden – akár közvetett módon – a személlyel kapcsolatba hozható információ (részletesen meghatározva InfoTv. 3. § 2. pontja GDPR 4. cikk 1. pont alatt).
2.5. Adatkezelés: a személyes adatok bármilyen célú felhasználása (pl.: vásárlás lebonyolítása) valamint az adatokon elvégzett bármely művelet (részletesen meghatározva InfoTv. 3. § 10. pontja GDPR 4. cikk 1. pont alatt).
2.6. Adatfeldolgozó: aki az adatkezelő megbízása alapján elvégzi az adatfeldolgozási műveleteket, az Adatkezelő nevében személyes adatot kezel.
Jelen Szabályzat alapján folytatott adatkezelésekre a magyar jogszabályok és Magyarországon kötelezően alkalmazandó uniós jogszabályok (GDPR) rendelkezései figyelembevételével kerül sor.

Jogszabályi hivatkozások:
„GDPR” AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
„InfoTv.” Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

3. Az adatkezelés célja
Az Adatkezelés célja az online rendelés elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Ezen szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges megadandó személyes adatok köre a vonatkozó szolgáltatások leírásánál található.

4. Általános rendelkezések
Felelősség a megadott személyes adatok megfelelőségéért
A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Személyes adatok kezelése
A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár a megadott személyes adatokat a Szabályzatban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használhatja fel.
Hacsak jogszabály, vagy jelen Szabályzat másként nem rendeli, a Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a szolgáltatásról ki nem iratkozik. A törlés időpontja a Felhasználó kiiratkozásának (törlési igényének) beérkezésétől a lehető legrövidebb időn belül. Hacsak jogszabály ezt kifejezetten ki nem zárja, jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult a személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.
Jogszabály, illetve jelen Szabályzat ellenkező rendelkezése hiányában a Felhasználó által megadott személyes adatok – abban az esetben is, ha a Felhasználó a szolgáltatásról nem iratkozik le – addig kezelhetőek a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár, mint adatkezelő részéről, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését.
A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár bizonyos jogszabályban meghatározott esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – esetén az erre jogosult harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető adatait. A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár, mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági döntés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár nem tehető felelőssé.
A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár a birtokába jutott személyes adatokat az InfoTv-nek és jelen Szabályzatnak megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem adja. Az adatátadás tekintetében a jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat, valamint további kivételek a jelen Szabályzatban meghatározott adattovábbítási esetek.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott személyes adatokat a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

5. Az Adatkezelési Szabályzat hatályba lépése, módosítása
Jelen Szabályzat 2018.05.25. napjával lép hatályba. A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár a jelen Szabályzatban fel nem sorolt (eseti) adatkezelésekről az adat felvételekor adtájékoztatást.
A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Szabályzat módosítását követően arról valamennyi Felhasználót megfelelő módon tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a Felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

Elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatot! *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service