Request edit access
SMC Survey
แบบสอบถามความคิดเห็นบุคลากร ต่อการเปิด "คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ"
เนื่องด้วยตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2562 โรงพยาบาลปรับปรุงระบบบริการผู้ป่วยนอกเวลา โดยห้องฉุกเฉินให้บริการแก่ผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินต้องเข้าสู่ระบบการนัดหมายให้รับบริการในเวลาราชการ ทั้งนี้ผู้ป่วยบางส่วนไม่สะดวกมารับบริการในเวลาราชการ โรงพยาบาลจึงวางแผนเปิดให้บริการในรูปแบบ "คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ" โดยมีทีมแพทย์ พยาบาลเฉพาะทาง ซึ่งจะมีค่าบริการเพิ่มเติม
จึงใคร่ขอความคิดเห็นจากท่านเพื่อพัฒนาระบบต่อไป
ชื่อ - นามสกุล
Your answer
เพศ *
อายุ *
ระยะเวลาที่ท่านปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสวนปรุง *
วิชาชีพ *
หน่วยงานปัจจุบัน *
ท่านเห็นด้วยหรือไม่หากโรงพยาบาลจะเปิดให้บริการให้บริการ "คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ" เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ป่วยจิตเวชทั่วไปที่อาการไม่ฉุกเฉิน โดยบุคลากรได้รับค่าตอบแทนในอัตราพิเศษ *
กรณีไม่เห็นด้วย ระบุเหตุผลเนื่องจาก
Your answer
ช่วงเวลาที่ท่านอยากให้เปิดบริการ"คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ" ได้แก่ (สามารถเลือกได้หลายข้อ)
ท่านมีความประสงค์ในการสมัครเข้าปฏิบัติงานใน"คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ" หรือไม่ โดยบุคลากรได้รับค่าตอบแทนในอัตราพิเศษ *
ท่านอยากให้มีบริการอะไรบ้าง และความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service