Request edit access
2018.11.21 - Grant WKO Piła gr. 6 (fizyka) - Warunki i sposób realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły II stopnia z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii - 14.00-17.30
Szkolenie odbędzie się w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła.

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji nauczycieli matematyki, biologii, geografii, fizyki i chemii w roku szkolnym 2018/2019 oraz kolejnych latach w liceum ogólnokształcącym technikum i przyszłej branżowej szkole II stopnia w zakresie podstawy programowej, którzy będą wspierać wprowadzanie zmian.

Cele szczegółowe szkolenia:
- kształtowanie umiejętności czytania i analizy zapisów w nowej podstawie programowej w kontekście indywidualnych potrzeb uczniów;
- innowacyjność i praca zespołowa jako czynniki wpływające na wychowanie ku wartościom;
- formy i sposoby ewaluacji realizacji nowej podstawy programowej.

Harmonogram szkolenia:
14.00 - 15.00 - Wykład - Struktura podstawy programowej oraz warunki i sposób realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego z matematyki, biologii, geografii, fizyki i chemii w roku szkolnym 2018/2019 i kolejnych w liceum ogólnokształcącym technikum, i branżowej szkole II stopnia w zakresie podstawy programowej - Katarzyna Kwaśnik.
15.00 - 15.30 - Wykład KO - Analiza kontekstu stosowania podstawy programowej - wystąpienie przedstawiciela Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
15.30 - 16.00 - Przerwa
16.00 - 17.30 - Warsztaty metodyczne - Analiza treści podstawy programowej w kontekście dostosowania programu nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów, kształcenie kompetencji kluczowych, znaczenie innowacyjności i pracy zespołowej uczniów z uwzględnieniem praktycznego wykorzystania zdobytych wiadomości, ewaluacja realizacji podstawy programowej - Izabela Okrzesik-Frąckowiak.

Koszt szkolenia: 6 zł.

Odpłatność za szkolenie należy uregulować przelewem w miesiącu szkolenia, nie później niż na 3 dni przed terminem zajęć na rachunek: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie ul. Bolesława Chrobrego 15 64-100 Leszno numer rachunku BZ WBK O/Leszno 71 1090 1245 0000 0001 1532 8876, z podaniem imienia i nazwiska uczestnika oraz nazwy szkolenia.

Zgłoszenie oznacza zakwalifikowanie się na zajęcia.

Imię *
Your answer
Nazwisko *
Your answer
Data urodzenia *
MM
/
DD
/
YYYY
Miejsce urodzenia *
Your answer
E-mail *
Your answer
Telefon *
Prosimy wpisywać 9 cyfr (np. 655299062)
Your answer
Stopień awansu zawodowego *
Informacje o nauczycielu *
Przedmiot nauczany *
Prosimy wybrać główny przedmiot
Nazwa szkoły/placówki *
Your answer
Miejscowość szkoły/placówki *
Your answer
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
1. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO* wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie w celu:
- Komunikacji w ramach korzystania z usług szkoleniowych,
- organizacji i realizacji szkolenia,
- wydania zaświadczenia/świadectwa/certyfikatu,
- prowadzenia dokumentacji szkoleniowej,
- wystawienia faktury.
Dane osobowe w ramach celów przedstawionych w pkt. 2-5, nie wymagają udzielania zgody, gdyż ich przetwarzanie wynika w oparciu o przepisy prawa (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r. poz. 1591), Ustawa o rachunkowości 2018 (Dz.U. 2018, poz. 395)).
2.Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji celów, dla których są gromadzone
3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie przy ul. Bolesława Chrobrego 15, dane kontaktowe Centrum: numer telefonu (65) 529-90 -62, adres email: oswiata@cdn.leszno.pl.
4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych: (65) 529-90-62, adres email: iod@cdn.leszno.pl
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
• podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
• podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw.podmioty przetwarzające).
6. Pani/Pana dane będą przechowywane i archiwizowane zgodnie z instrukcja kancelaryjną Centrum (przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego).
7. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą poddawane profilowaniu.
8. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana Danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie ar. 18 Rozporządzenia RODO;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;
f) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO.
10. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Centrum Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub do organu będącego jego następcą.
11. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana ma charakter dobrowolny.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Regulamin uczestnictwa w formach szkoleniowych:
https://drive.google.com/file/d/1-qMWSgWmJyujQIqAMICAMF6LAtdTcIPt/view?usp=sharing

Informujemy, że po zakończeniu szkolenia pozyskane dane osobowe wraz ze sprawozdaniem zostaną przekazane Kuratorium Oświaty w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań – Administratorowi Danych Osobowych. Inspektorem Danych Osobowych u administratora jest Pani Katarzyna Walczak, e-mail: k.walczak@dko.poznan.pl.
Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji grantu i nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że, wynika to z obowiązku wynikającego z odrębnych przepisów.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 pkt b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. Przetwarzane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia grantu oraz realizacji ewentualnych roszczeń związanych z jego organizacją, z uwzględnieniem przepisów dotyczących minimalnych okresów archiwizacji dokumentów.

Potwierdź, że dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i akceptujesz regulamin *
Required
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji dotyczących oferty CDN w Lesznie
Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu przesyłania Ci newslettera. Dane będą przechowywane w bazie administratora przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z otrzymywania newslettera, co spowoduje usunięcie danych z bazy. Będziesz mieć prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO. W każdej chwili będziesz mógł wycofać zgodę na otrzymywanie newslettera. Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, będziesz mógł wnieść skargę do organu nadzorczego.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie. Report Abuse - Terms of Service