Request edit access
Placement test

Test poziomujący zawiera 80 pytań. Pierwsze 20 pytań jest obowiązkowych. Test skonstruowany jest w taki sposób, że rozpoczyna się od pytań łatwych i stopniowo poziom trudności wzrasta. Gdy dojdziesz do momentu, kiedy zaczynasz zgadywać i zupełnie nie rozumiesz pytań, możesz przerwać rozwiązywanie testu i przesłać swoje odpowiedzi.

Po przesłaniu odpowiedzi sprawdź swój wynik. W prawym górnym rogu pojawi się ilość punktów którą uzyskałeś. Zapamiętaj ten wynik i wpisz go w odpowiednią rubrykę w formularzu zapisu. Twój wynik zostanie też przesłany do nas drogą mailową.

Test przeznaczony jest dla osób dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat. Jeśli chcesz zapisać do nas młodsze dziecko, zgłoś się do nas bez wypełniania testu. Weryfikację poziomu dzieci młodszych przeprowadzamy na miejscu w siedzibie szkoły.

Pamiętaj, że rozwiązując ten test zgadzasz się na przetwarzanie twoich danych osobowych (imię i nazwisko, imię i nazwisko dziecka, adres email) w celu realizacji zapytania, oraz przesłania oferty handlowej od Edu English CJA Ewa Święch drogą elektroniczną. GOOD LUCK:)
Email address *
imię i nazwisko *
tu wpisz imię i nazwisko osoby wypełniającej test - kandydata na naszego ucznia
Your answer
imię i nazwisko rodzica/opiekuna
tu wpisz imię i nazwisko rodzica / opiekuna jeśli kandydatem na naszego ucznia jest osoba niepełnoletnia
Your answer
1. This is our teacher. ..... name's Mark. *
1 point
2. We ......... American *
1 point
3. He ....... a newspaper every day. *
1 point
4. Is Mont Blanc .......... mountain in Europe? *
1 point
5. It's my ........computer. *
1 point
6. Could we ....... the bill please? *
1 point
7. It's ten ...... seven. *
1 point
8. I ......... listen to classical music. *
1 point
9. I can't see. Where are my ........? *
1 point
10. I like ........ in the morning. *
1 point
11. What ......... do tomorrow? *
1 point
12. Can I pay ......... credit card? *
1 point
13. This isn't my money. It's .......... *
1 point
14. They didn't ......... the tickets. *
1 point
15. There ........ a telephone in my room. *
1 point
16. He ......... playing the piano. *
1 point
17. I ........ my new job last week. *
1 point
18. There isn't ...... pasta in the kitchen. *
1 point
19. ......... yesterday? *
1 point
20. James would like ....... basketball. *
1 point
21. It ......... when they went out.
1 point
22. That's the hotel .... we had lunch.
1 point
23. Diana ...... some wine when she went to France.
1 point
24. I don't get ....... very well with my brother.
1 point
25. ....… I worked hard, I didn’t pass the test.
1 point
26. My parents ….... to stay with us next week.
1 point
27. Come on, it’s time …... .
1 point
28. Can you look …....my dog this weekend?
1 point
29. My father …... be a builder.
1 point
30. I haven’t tidied my office …... .
1 point
31. I can sing but not as ..… as my sister.
1 point
32. It’s important … too much alcohol.
1 point
33. Cameras aren’t allowed here – you …... take photos.
1 point
34. Your diet is terrible. You don’t eat ..… .
1 point
35. If we had the money, we … get a taxi.
1 point
36. … my best friend since 1999.
1 point
37. This road was built … the Romans.
1 point
38. I … come to the party tonight.
1 point
39. I’m really tired. I only got … hours’ sleep.
1 point
40. I … the museum because I hadn’t bought a map.
1 point
41. … Kate nor I want to go to London.
1 point
42. There were … people at the match.
1 point
43. They won’t … use their mobiles.
1 point
44. We enjoyed … at the party.
1 point
45. His parents didn’t … him go out.
1 point
46. She doesn’t go to the gym …
1 point
47. Would you marry him if he … you ?
1 point
48. They’ll move to France when their baby … .
1 point
49. I … get in through the window.
1 point
50. I’m tired. I … all day.
1 point
51. That’s the boy … parents I met.
1 point
52. When is the letter … ?
1 point
53. Is there a tennis … near here ?
1 point
54. I refused … to them.
1 point
55. Can you tell me where … ?
1 point
56. He said he … school in 1997.
1 point
57. He didn’t buy the computer, … ?
1 point
58. Can you … a favour ?
1 point
59. Do you … if I open the window ?
1 point
60. I’ll take some water … I get thirsty
1 point
61. I won’t do it … you help me.
1 point
62. If they … a map, they wouldn’t have got lost.
1 point
63. A: There’s somebody at the door. B: OK. … it.
1 point
64. I didn’t know he … the class until his sister told me.
1 point
65. She told the children … a noise.
1 point
66. You … to use dictionaries in the exam.
1 point
67. I find that any kind of noise stops me from …
1 point
68. A: Where would you like to go this summer? B: I’d like to go to … Turkey or France.
1 point
69. When I was a child I … eat vegetables, but now I have them all the time.
1 point
70. When his rich uncle died, he … a lot of money.
1 point
71. I felt … after the long journey and I slept all day.
1 point
72. Why are you … ? I can hardly hear you.
1 point
73. It’s … outside. You must wear a coat.
1 point
74. We had to wait ages to get in. It was really …
1 point
75. I saw Jane … the supermarket.
1 point
76. You … better finish it by tomorrow.
1 point
77. I’m going to the centre. Catch … me there.
1 point
78. Why are they late? They … about our meeting.
1 point
79. Tom would rather you … it.
1 point
80. Look at these people! I think we …
1 point
How did you spend your last holidays?
Your answer
What was the last film/series which you saw? Did you like it? Why/ Why not?
Your answer
What do you like doing in your free time?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service